Ministeriële belangstelling voor Hoedhaarproject in Lokeren

LOKEREN. Nadat OVAM in november 2010 startte met de sloop van de vervallen gebouwen op de Hoedhaar-site, werden vanaf augustus 2011 door diezelfde OVAM de vervuilde terreinen van de vroegere haarsnijderij gesaneerd. Nu die sanering grotendeels voltooid is, kwam Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur vorige vrijdag 21 maart 2014 op werkbezoek om zich in aanwezigheid van o.a. burgemeester Filip Anthuenis en schepen Filip Liebaut te vergewissen van de huidige stand van zaken.

de sanering

Het verwerken van konijnen- en hazenvellen tot vilt voor de hoedenindustrie heeft Lokeren in het verleden welvaart gebracht, maar heeft op talrijke plaatsen in het centrum ook geleid tot zware kwikverontreiniging van bodem en grondwater. "Historisch verontreinigde sites liggen er soms decennia lang verwaarloosd en onbenut bij. Het saneren daarvan in en om de stadskernen verfraait niet alleen de omgeving, maar schept ook ruimte voor wonen, ondernemen, recreatie en groen. Op Hoedhaar hebben we de principes van geïntegreerd saneren toegepast: dit is bodemsanering en herontwikkeling zo op elkaar afstemmen dat we verontreinigde en verwaarloosde percelen als het ware kunnen recycleren. Ze vormen dan een hefboom voor een snelle maatschappelijke en economische ontwikkeling", zegt minister Schauvliege.
Bij de sloop van de oude gebouwen werd o.a. 60 ton asbesthoudende afvalstoffen op deskundige wijze afgevoerd. Meer dan 1.100 ton bodem, vermengd met asbest, ging naar erkende verwerkers.
Om de bodem te saneren werd vervolgens 35.000 ton grond afgegraven, een equivalent van ongeveer 1.400 volgeladen vrachtwagens.
Intussen werd nu ook gestart met de grondwatersanering. Speciaal om aan de strengste eisen betreffende lozing van met kwik verontreinigd grondwater te kunnen voldoen, werd een innovatieve grondwaterzuiveringsinstallatie ontworpen en gebouwd. Deze vernieuwende verwerkingsmethode geniet ondertussen belangstelling tot in het buitenland.
"De inspanningen om het grondwater verder te zuiveren en te monitoren zullen we nog een aantal jaren moeten volhouden om verdere verspreiding van grondwaterverontreiniging te voorkomen. Maar dat verhindert niet dat vanaf 1 april de infrastructuurwerken kunnen starten. Er is dus leven na de sloop en de sanering", voegt Schauvliege daar nog aan toe.
De totale kostprijs van de sanering zal uiteindelijk 4 miljoen euro bedragen.

nieuw park en 306 woningen

Voor de herontwikkeling van het terrein sloten de Stad Lokeren en Interwaas een overeenkomst in publiek-private samenwerking af met Van Roey Vastgoed.
De site van de vroegere Hoedhaarfabriek is 7 hectare groot, waarvan ongeveer 3 hectare gebruikt zal worden voor de aanleg van een nieuw park met speeltuin, terrasruimte en petanquebanen. Dit moet meer groen in de buurt brengen en de parkengordel rond Lokeren versterken. De bestaande Vondelbeek wordt gedeeltelijk verlegd, maar blijft behouden in het project.
Volgens de laatste cijfers zouden er 306 nieuwe woongelegenheden gecreëerd worden, met mogelijkheden voor iedereen: een eigen huis bouwen op een betaalbare kavel, een sociale woning huren, een woning of een appartement kopen. Er wordt ook een kinderdagverblijf en een buurtwinkel voorzien.
Het terrein wordt doorkruist door een aantal wandel- en fietspaden; autoverkeer wordt beperkt tot de randen van de site. In totaal worden 612 parkeerplaatsen voorzien, deels ondergronds, deels bovengronds.

eerste steen en start van de verkoop

Blijkbaar wil men er daar letterlijk en figuurlijk geen gras over laten groeien: reeds op zondag 30 maart komt Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche langs voor de eerstesteenlegging. Bij die gelegenheid wordt het publiek uitgenodigd voor een bezoek aan het terrein, tussen 11 en 14 uur op de site aan de Veldstraat. Dan begint ook officieel de verkoop van een zeer gevarieerd aanbod aan betaalbare ruime appartementen en eengezinswoningen. Meer inlichtingen zijn ter plaatse verkrijgbaar. Zie ook website hoedhaar.be.

nog meer kwik in Lokeren

Naast Hoedhaar werden andere grote sites van oude haarsnijderijen al gesaneerd, zoals Jourdes en Epouse Jacobs. Maar in Lokeren waren er ook veel kleinere haarsnijderijen op plaatsen waar vandaag woonzones of handelsactiviteiten gevestigd zijn. In de periode 2006-2008 werden bodemonderzoeken uitgevoerd op een 35-tal dergelijke sites. Op tien plaatsen (in totaal goed voor 50 percelen) bleek bodemsanering nodig. Afhankelijk van het budget saneert OVAM 2 à 3 sites per jaar.
Vandaag zijn op 4 sites de bodemsaneringswerken al afgerond, lopend of gepland. Het gaat om:
* Bleekmeersstraat 19a-45 (bodemsanering afgerond nov.2013, grondwatermonitoring moet nog opgestart worden),
* Martelarenlaan 4 – Haeghe Meirschen (in maart 2014 is gestart met sanering van het terrein van de brasserie),
* Molenbergplein 11, ex-Colruytsite (sanering gepland tweede helft 2014)
* Zelestraat 43a-45 (sanering gepland eerste helft 2015)

Zes andere sites die de volgende jaren gesaneerd worden zijn: Kapellestraat-Heirbrugstraat, Brugstraat 16-20, Pieter Tackstraat 4 en 14-20, Zelestraat 164-170, Kazernestraat, Kouter-Stommestraat. "Nog enkele jaren, en de erfenis van de eeuwenoude viltindustrie zal uit de Lokerse bodem verdwenen zijn. Dat komt het leefmilieu en de bewoners alleen maar ten goede", besluit Joke Schauvliege.

komende woonprojecten in gesaneerde gebieden

Schepen Filip Liebaut maakte van de gelegenheid gebruik om nog enkele gelijkaardige projecten onder de aandacht te brengen.

Er wordt een masterplan opgemaakt voor de gesaneerde terreinen Epouse Jacobs. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 5,4 hectare, en wordt begrensd door de Ploegstraat (noord), Durme (oost), Vijgenstraat (zuid) en Heirbrugstraat (west). De percelen in het projectgebied zijn eigendom van de Stad Lokeren, SM Tuinwijk en saneringsfirma Santerra. Voor de ontwikkeling van het gebied wordt ongeveer dezelfde visie gehanteerd als op Hoedhaar: beperkt gemotoriseerd verkeer binnen het gebied, ruimte voor kinderopvang, voorzieningen voor handel, horeca, diensten of kantoren op buurtniveau; groeninvulling die aansluit bij Park ter Beuken, dat aan de overkant van de Durme gelegen is; vlotte fietsverbindingen: dankzij de onmiddellijke nabijheid van het fiets- en voetgangersbrugje over de Durme zijn het station en de Markt zeer dichtbij (ongeveer 700 m in vogelvlucht). Er wordt een mix voorzien van een nog onbekend aantal woningen met tuin, sociale woningen, en meergezinswoningen met een beperkte hoogte (max. 2 bouwlagen en dakverdieping), maar geen appartementsgebouwen.

Binnen een iets verdere toekomst wordt pal in het Lokerse centrum nog een ander groot woongebied aangesneden, nl de ex-Colruysite, gelegen tussen het Molenbergplein en de Zelestraat. In de tweede helft van dit jaar gaat men daar starten met de bodemsanering. Naast grondgebonden woningen wordt er ook plaats voorzien voor de bouw van appartementen. (jdw)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Waar nu nog de vervallen gebouwen van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar staan, komt een nieuw woongebied. De stad wil de site ontwikkelen samen met een privepartner, een zogename publiek...

Schepen Liebaut voor de oude fabrieksgebouwen Hoedhaar: "Nog deze zomer of tegen het einde van het jaar wordt de fabriek gesloopt."LOKEREN. Het stadsvernieuwingsproject 'Hoedhaar' krijgt...

LOKEREN. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat de drie appartementsgebouwen in de Hoedhaarwijk, waarvan zij eigenaar is, renoveren. Ook de open ruimte tussen de gebouwen krijgt een...

Beeld van het KTA-project aan HoedhaarLOKEREN. De sociale appartementsblokken in de Haarsnijderslaan (Hoedhaarwijk) hebben dringend herstellings- en opfrissingswerken nodig.  Drie Lokerse...

de oude HoedhaarfabriekLOKEREN. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd een definitief Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld voor de gebieden Sterrestraat - H.Hartlaan en de site op...

LOKEREN. De vernieuwing van de Hoedhaarsite in Lokeren komt weer een stap dichterbij. De stad kreeg van de Vlaamse Overheid, in het kader van de wedstrijd ‘Thuis in de stad’, een...