25 gemeenten werken samen aan de toekomst van de Schelderegio

Image
de veerboot, ook een gegeven in het Schelde-Landschapspark.
WAASLAND. In Bornem zijn 25 Scheldegemeenten samen gekomen om naar de toekomst te kijken van de gebieden aan de Schelde. Er wordt daarbij uitgegaan van de vaststelling dat het Vlaamse landschap is volgebouwd niet enkel met woningen, maar ook de economie en de infrastructuur eisen een belangrijk deel van het landschap op. 25 Schelde-gemeenten vonden het hoog tijd om een halt toe te roepen aan de overconsumptie van de omgeving om er zo voor te zorgen dat de unieke kwaliteiten van het Scheldelandschap bewaard blijven of zelfs hersteld worden. Hiervoor verenigden de gemeenten zich in het Schelde-Landschapspark.

 

Het Schelde-Landschapspark is een ambitieuze samenwerking tussen 25 Schelde-gemeenten op het gebied van mobiliteit, industrie en handel, landbouw, wonen en voorzieningen, natuur, recreatie en toerisme. Het project heeft de volle steun van Vlaams minister-president Kris Peeters. De ambitie van het Schelde-Landschapspark is te komen tot een integrale ruimtelijke visie voor het volledige gebied, zodat de kwaliteiten van de regio bewaard blijven en er meer samenhangende landschappen ontstaan.

 

Belangrijk in de visie is dat het Schelde-Landschapspark houdt geen rekening houdt met de gemeentegrenzen, maar benadert de Schelderegio als één geheel. Beveren, Zwijndrecht en zo naar Kruibeke en Temse, als Scheldebroers bij elkaar. Het moet kunnen. De nadruk ligt dan ook op gemeentegrensoverschrijdende projecten en het aan elkaar rijgen van lokale projecten, zodat ze op een hoger niveau worden getild. Zo is een jachthaven op de Schelde interessant. Nog interessanter wordt het als boten van de ene jachthaven naar de andere kunnen varen met een gezellige concentratie van restaurantjes en cafés, pleintjes en woningen met zicht op het water, kortom een leuke ontmoetingsplaats.

 

Ook moeten de havens goed ontsloten worden voor fietsers, het openbaar vervoer en auto’s. Het spreekt voor zich dat één gemeente zo’n project niet kan uitvoeren. Het Schelde-Landschapspark zal dit wél kunnen. Dit project is een goed voorbeeld hoe de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten samenwerken aan een duurzame ontwikkeling van de regio.

 

In het kader van dat alles werd op 7 april 2008 werd de Atlas van de Regio aan de pers gepresenteerd. Deze publicatie is het resultaat van een grondig onderzoek uitgevoerd door het Labo Stedenbouw van de universiteit van Gent. In de publicatie wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat vertelt de ruimte vandaag over het gebied? Welke activiteiten hebben een belangrijke impact op de omgeving? Waar liggen de ruimtelijke uitdagingen en hoe kunnen deze worden ingezet voor het creëren van een overkoepelende identiteit?

 

In de volgende fasen zullen de potenties die gedetecteerd zijn in de Atlas van de Regio verder geconcretiseerd en vertaald worden naar een overkoepelende ruimtelijke Globale Gebiedsvisie. Vervolgens zullen de concrete projecten worden opgestart.  Het wordt een samenwerken over de politieke, gemeentelijke en provinciale grenzen heen.


Image
een niet weg te denken beeld: schepen langs de Schelde
De Schelde bezorgt de regio een enorme waaier aan activiteiten en rijkdommen, denk maar aan de unieke natuur, de economische bedrijvigheid, de fietsroutes, de typische dorpskernen en steden. Nu werken gemeenten uit het Scheldebekken nog vaak elk voor zich ruimtelijke structuurplannen uit. In tegenstelling tot de structuurplannen die stoppen aan de gemeentegrens, stroomt de Schelde gewoon verder en houdt het landschap geen rekening met de administratieve gemeentelijke grenzen. In het najaar van 2004 ondertekenden de 25 gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en het Vlaams Gewest het Scheldecharter. Het charter vormde de basis voor de oprichting van het Schelde-Landschapspark.

 

Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde zijn steun: "Als minister-president van de Vlaamse Regering zet ik me ten volle in voor het realiseren van een duurzaam beleid en het versterken van Vlaanderen. Het Schelde-Landschapspark kadert volledig in deze missie. Daarom krijgt dit strategisch project dan ook mijn volle ondersteuning."

 

Luc De Ryck, burgemeester van Temse die altijd vol enthousiasme staat achter Scheldeaangelegenheden zei:  "Nooit eerder is men in België geslaagd om een dergelijk samenwerkingsverband op te zetten." Inderdaad, 25 gemeenten, ondersteund door de provinciale en Vlaamse overheid, zetten samen hun schouders onder het ambitieuze initiatief om hun regio op de kaart te zetten. De basis wordt gelegd met het uitwerken van een geïntegreerde visie voor een volledige regio waarin alle sectoren aan bod komen.

 

De Zwijndrechtse burgemeester, Willy Minnebo, zag nog iets anders: “Landschapspark is méér dan een groen initiatief!” Een landschapspark wordt snel eenzijdig geassocieerd met behoud en bescherming van de natuur. Het Schelde-Landschapspark streeft er inderdaad naar om de natuurlijkheid van de Schelderegio te herwaarderen maar dit in harmonisch evenwicht met andere activiteiten zoals wonen, werken, landbouw, mobiliteit, toerisme en recreatie.

 

De Globale Gebiedsvisie zal tegen het voorjaar van 2009 worden afgerond. Gelijktijdig wordt er tegen september 2008 een intergemeentelijke samenwerking tussen de verschillende gemeenten opgericht, zodat het Schelde-Landschapspark een werkbare juridische entiteit wordt. Enkel als deze juridische structuur is opgericht, kunnen er concrete projecten worden opgestart.

 

In dat alles blijven de gemeenten de hoofdrolspelers: Antwerpen, Berlare, Bornem, Brasschaat, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Gent, Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Laarne, Lokeren, Melle, Merelbeke, Niel, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht.

 

Minister-President Kris Peeters noemde het een uniek gegeven dat hier de handen in elkaar worden geslagen om deze toekomstvisie te bepalen: "We ondersteunen het graag. Zo kan de Vlaamse landmaatschappij een belangrijke partner worden van de gemeentebesturen om het buitengebied op te waarderen en om het recreatief potentieel van de streek verder te ontwikkelen. Hier rond de Schelde zou een ontwikkelingsproject opgezet kunnen worden. Het is duidelijk dat het Schelde-Landschapspark heel wat raakpunten heeft met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Deze staat beschreven in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en is vertaald op provinciaal niveau. Vele gemeenten hebben dit ook al omgezet in hun eigen ruimtelijke structuurplannen."

 

Er is echter een belangrijke ‘maar’ want de prognoses in het Vlaams Ruimtelijk Structuurplan geven een beperkt beeld weer en zijn slechts uitgetekend tot 2007.
Bovendien is er ook de vraag in welke mate er bij de vertaling rekening gehouden is met waardevolle initiatieven als deze van vandaag. Daar staat de Minister-President bij stil: "De Vlaamse Regering is op dit moment bezig aan een evaluatie van de Vlaams Ruimtelijk Structuurplan over de laatste 10 jaar. Wij willen immers leren uit deze ervaringen. Op basis van deze analyse zal worden vooruitgeblikt op de toekomst. De prognoses zullen aangepast worden van 2007 tot 2012 en daarnaast worden ook een aantal kleinere knelpunten opgelijst en aangepast.
De Regering heeft de intentie om nog deze legislatuur de nodige stappen te zetten voor een herziening tot 2012 én tegelijkertijd de voorbereiding te treffen voor een fundamentele herziening in de volgende legislatuur." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Ir Wim Dauwe en ir Leo Clinckers stelden dinsdagmiddag de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV anno 2008 voor. Het Waasland kreeg in de werking een belangrijke plaats.REGIO. Omdat het...

BEVEREN. De gemeenteraadszitting van dinsdagavond heeft nog maar eens de miserabele toestand van Doel onderstreept. Nadat Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) smeekte om aan de Maatschappij...

TEMSE. Vandaag starten de heiwerken van de stalen buispalen in de Schelde. De buispalen vormen de aanzet van de definitieve brugpijlers van de nieuwe Scheldebrug.

DOEL. De Scheldewijdingsfeesten, ooit een groots visitekaartje van de gemeente Beveren, krijgen voor 2005 een vermindering van de gemeentelijke subsidie van 9.800 euro naar 8.000 euro.

TEMSE. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft zijn beleidsoptie bekend gemaakt voor de aanpak van de problematiek rond de Scheldebrug te Temse/Bornem....

TEMSE. Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste schepen van Temse Marc Cordeel afhangt, dan moet de nieuwe brug over de Schelde al in 2008 gerealiseerd zijn en niet in 2009, zoals bevoegd...