Er komt tweede Scheldebrug Temse/Bornem

TEMSE. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft zijn beleidsoptie bekend gemaakt voor de aanpak van de problematiek rond de Scheldebrug te Temse/Bornem. Hij besprak deze aangelegenheid met de betrokken besturen hoe het plan zal moeten worden aagepakt. Iereeen was het over eens dat er een duurzame oplossing moest komen om de "flessenhals" aan de brug weg te werken. De ontdubbeling van de bestaande brug is de meest voor de hand liggende oplossing en daarvoor zal een volledig nieuwe brug naast de bestaande worden gebouwd.

Decennia lang reeds vormt de brug over de Schelde op de N16 te Temse  een zwaar verkeersprobleem. De brug voldoet niet meer aan de moderne mobiliteitseisen en vormt door het voortdurend verkeersinfarct een flessenhals in het Vlaamse wegennet. Vooral de bereikbaarheid van de aansluitende centra van Temse en Bornem/Puurs komt meerdere uren per dag in het gedrang.


Daarom heeft minister Peeters de beleidsoptie aangekondigd om het probleem definitief op te lossen door de bouw van een tweede nieuwe brug naast de bestaande. Hij deed dat na voorafgaand overleg met de burgemeesters van Temse en Bornem en een vertegenwoordiging van het Wase bedrijfsleven.  Deze nieuwe brug zal twee rijvakken bevatten en een dubbelrichtingsfietspad. Als alles volgens schema verloopt vangen de uitvoeringswerken in 2007 aan.


Tevens wordt voorzien in een grondige renovatie van de bestaande brug op het ogenblik dat de nieuwe brug in gebruik kan genomen worden. Hiermee wordt beoogd om de problematiek op een duurzame wijze op te lossen en de hinder zo veel als mogelijk te beperken. De bouw van de nieuwe brug en de renovatie van de oude worden voorlopig op ongeveer 16 miljoen euro geraamd. Deze raming kan in het verdere verloop van de technische studie worden geactualiseerd.


Bij de bouw van de nieuwe brug zal rekening gehouden worden met beperkte onteigeningen te Temse en te Bornem, het verplaatsen van leidingen en kabels, het ontmantelen van het bedieningsgebouw en het bouwen van een nieuw ,de aanpassing van de bestaande fietspaden aan de nieuwe situatie, de aanwezigheid van speciale beschermingszones op beide oevers, en het behoud van de verbinding naar de Weert.
Bovendien toont een milieueffectenrapport (MER) aan dat het bedrijf Belgomine, mits het nemen van een aantal milderende maatregelen, op een andere plaats kan komen. Zo wordt de nodige ruimte voor de aanleg van de nieuwe brug gecreërd.


De timing is bijzonder strikt. De minister stelde reeds de stuurgroep samen en kan er gestart worden met de technische en juridische studies. "Het is de bedoeling om midden 2006 alle voorbereidende en technische studies af te ronden. In de huidige optiek is ten vroegste midden 2009 de in gebruik name van de nieuwe brug voorzien", beklemtoonde minister Peeters.


In verband met het voorstel om de Scheldebrug om te bouwen van 2 naar 3 rijvakken was iedereen het er ook over eens dat dit onaanvaardbaar grote hinder van minstens 6 maanden met zich zou meebrengen. Het zou immers grote aanpassingswerken vragen, zowel voor de vaste toegangsoverspanningen als voor de rolbasculebrug. Deze aanpassingswerken werden overigens geraamd op 10 miljoen euro.(F)

 

Lees ook:

Het eerste vast gedeelte van 70m lang en met een gewicht van 320 ton werd bij de firma Aelterman gemaakt en via de Schelde naar Temse gebracht. (foto: Franky Polfliet)TEMSE. Zoals aangekondigd...

De nieuwe brug (foto: Franky Polfliet)TEMSE. De werken aan de nieuwe Scheldebrug schieten op. Op dinsdag 12 augustus  zal het eerste vaste brugdeel kant Temse, op zijn definitieve positie...

TEMSE. In het kader van de bouw van de tweede Scheldebrug zal er van 5 augustus tot half oktober parkeerverbod zijn in de Stationsstraat. Op dinsdag 5 augustus start de eerste fase van de...

TEMSE. Maandagmorgen 7 juli om 8u zal aan de nieuwe Scheldebrug te Temse gestart worden met het betonneren van de brugpijlers in de Schelde. De werken zullen verlopen in 6 fasen.

TEMSE. Vandaag starten de heiwerken van de stalen buispalen in de Schelde. De buispalen vormen de aanzet van de definitieve brugpijlers van de nieuwe Scheldebrug.

TEMSE. Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste schepen van Temse Marc Cordeel afhangt, dan moet de nieuwe brug over de Schelde al in 2008 gerealiseerd zijn en niet in 2009, zoals bevoegd...