Waar het mobiliteitsplan rekening mee houdt

ZWIJNDRECHT. In een gemeentelijke commissie werd het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan besproken. We willen wel duidelijk stellen dat nog niets definitiefs is maar dat het er wel dicht bij ligt. In 2010 werd al heel wat werk verzet om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen. Het voorontwerp is klaar en dat is meteen de 3de laatste stap die in de opmaak werd gezet. De gemeentelijke begeleidingscommissie heeft het besproken en een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, de Administratie Wegen & Verkeer, De Lijn  en de Provincie keken al mee. Speciaal voor de gemeenteraadsleden  werd het ontwerp ook vrij getailleerd voorgesteld. Het mobiliteitsplan zal waarschijnlijk begin dit jaar nog worden voorgelegd aan de Provinciale Commissie.

Het richtinggevend gedeelte brengt specifieke voorstellen voor Zwijndrecht en belangrijk is ook de bijhorende ruimtelijke ontwikkeling. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat is goedgekeurd is de basis. Er werd een soort inventaris opgemaakt van ruimtelijke ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor verkeer en mobiliteit. Zo zijn er een aantal bouwprojecten binnen de gemeente zelf maar ook net over de gemeentegrens naar Antwerpen en Beveren toe werd gekeken naar wat de ruimtelijke ontwikkelingen zijn die voor Zwijndrecht belangrijk kunnen zijn.
Hier zijn een aantal woonprojecten bij maar ook bedrijventerreinen. Wat komt er van buiten de gemeente op Zwijndrecht af wat er een effect gaat hebben  op het verkeer en de mobiliteit? Vanuit Antwerpen is er het ‘Masterplan 2020” en wat zullen daarvan de gevolgen zijn op de linkeroever van de Schelde? Veel verschillen met nu zullen er niet zijn maar in Zwijndrecht zal moeten ingespeeld worden op een parallelweg die aan de binnenzijde van de E17 zal worden aangelegd. Vanuit Zwijndrecht zal men steeds sowieso met Linkeroever worden verbonden.

Natuurlijk niet alle ruimtelijke ontwikkelingen hebben onmiddellijk een invloed op de globale mobiliteitsproblematiek.  Maar in Burcht bijvoorbeeld zullen de verwezenlijkingen bij “Dorp aan de Stroom” langs de Schelde (Kerkstraat) en de verkaveling op de gronden van Sidal aan de Koningin Astridlaan een zekere omvang hebben. Aandacht gaat ook naar de bereikbaarheid en de uitbreiding van bedrijventerreinen.
In het Waasland  wordt gesproken van een kamstructuur of wegen die van op de E17 of de E34 zo kort mogelijk richting N70 en de dorpen gaan. Op die manier moet zeker vermeden worden dat de N70 het sluipverkeer zich meester maakt want dan zal ook Zwijndrecht door een te drukke weg worden doorsneden.

Krijgsbaan

De wegen catalogisering bestaat uit hoofdwegen, primaire, secundaire en lokale wegen. Het Gewest en de gemeenten weten dat, wanneer ze een weg aanleggen moet voldaan worden een bepaalde regelgeving eigen aan de categorie. Vroeger mocht een lokale weg vier rijbanen hebben, nu niet meer. In Zwijndrecht is een hoofdwegennet en een systeem van primaire wegen.
Zo stond de N419 of de Krijgsbaan in de structuurplannen vermeld als primaire weg en dat komt in feite neer op een semisnelweg. Letterlijk genomen zouden daar dus 4 rijvakken moeten zijn en zo weinig mogelijk knooppunten. In die zin zijn jaren geleden reeds de afsluiting van de Walstraat en de Vendoorn op de Krijgsbaan verwezenlijkt.
Wie de Krijgsbaan bekijkt ziet dat daar veel ruimte is dat wel, maar er rijden ook fietsers langs en op die manier voldoet die N419 zeker niet aan de eisen van een primaire weg. Het is eigenlijk een schakel tussen hoofdwegen.

Maar in het kader van het mobiliteitsplan wordt de Krijgsbaan bekeken als een schakel in het ‘kamsysteem’ tussen E17 en E34 en in het Waasland zijn dat secundaire wegen. In Zwijndrecht loopt de weg tusen E17 en de N70 en in de studie voor het Mobiliteitsplan wil men een voorstel formuleren naar het Vlaams Gewest om de Krijgsbaan te degraderen nar een secundaire weg. Voor het zuidelijk deel van de E17 langs de kazerne  richting Kruibeke, wordt geopteerd om er een lokale weg van te maken wat een invloed kan hebben op de inrichtingsmogelijkheden van  de weg. In de vorige plannen was het daar een secundaire weg.
Er wordt dus zeker van gedachten gewisseld omtrent deze materie en er moet rekening mee gehouden worden dat niets definitiefs is.

De doortocht van de N70 door Zwijndrecht is aangeduid als een secundaire weg type 3 deze weg heeft een verzamelfunctie voor wegverkeer en een verbindende functie voor openbaar vervoer. Dus een weg niet zozeer belangrijk voor  autoverkeer. Auto’s zijn op de N70 wel welkom maar dan voor het lokaal verkeer. Het mag niet de bedoeling zijn dat iemand van Sint-Niklaas naar Linkeroever of Antwerpen rijdt langs de N70.
Hierbij hoort in Zwijndrecht ook de tram die in de toekomst naar Beveren wordt doorgetrokken en alleszins een comfortabele doortocht moet krijgen. Ook het fietsverkeer moet zo optimaal mogelijk zijn langs de N70 doortocht Zwijndrecht.

Sluipverkeer

Sluipverkeer vanaf de afritten van de autostrade mag daar niet thuishoren om zo Antwerpen te bereiken. Het sluipverkeer werd in de uitgevoerde studie ook onderzocht vanaf de afritten. Er werd dan gekeken in de Lindenstraat en de Hoefijzersingel. De telling gebeurde door het noteren van de nummerplaten aan de afrittenen dan werd genoteerd waar ze verderop  weer werden teruggezien en zo kon worden vastgesteld dat er toch heel wat sluipverkeer is.
De E17 wordt ook verlaten en via de Krijgsbaan gaat het in noordelijke richting om dan de N70 naar Zwijndrecht te nemen naar Linkeroever toe. In de spits komen er zo files in het centrum aan Dorp West aan de verkeerslichten.

De plannenmakers zijn er op lange termijn wel van overtuigd dat na de ingreep met een parallelweg en aanpassingen hier en daar, Zwijndrecht-dorp van het sluipverkeer zal verloste zijn. Maar duidelijk voor ogen houden, dat dit alles op lage termijn is bekeken, nog een aantal jaren wachten al zal niet geaarzeld worden bij de overheid aan te dringen niet langer te wachten op de parallelweg naast de E17 aan te leggen om zo ook naar Linkeroever te rijden.
Daar gaat het ook om het zwaar verkeer dat is verbonden aan de bedrijventerreinen Hofkouter en Baarbeek. Via goede bewegwijzering zal moeten gezorgd worden dat vrachtwagenbestuurders  naar de industriezones worden geleid. Nu is dat via de Hoefijzersingel (Carrefour-Intratuin) maar op middellange termijn plant het Gewest dus een nieuwe knoop rond Zwijndrecht maar die zullen wel moeten kaderen in de BAM-werken.. De huidige op-en afritten complexen zullen dan verdwijnen. De parallelweg zal daarbij een rol vervullen. Kortom, aan de Hoefijzersingel-bedrijvenzone zal een ingrijpende aanpassing komen met momenteel nog ingewikkelde ingrepen.

Het Mobiliteitsplan zal ook grote aandacht schenken aan de as Statiestraat – Pastoor Coplaan en Heirbaan – Kruibeeksesteenweg en ook de Koningin Astridlaan richting Galgenweel. Het zijn wel heel lokale wegen die dienen voor de ontsluiting van de nabijgelegen woongebieden. Met de stuurgroep rond het M.Pl. werd al naar alternatieven uitgekeken en ook in het oude M.Pl ging al heel wat aandacht naar een aantal zijstraten langs die verkeersassen met o.a. de Laarstraat, Tassijnsstraat, Lindenstraat. Zij hebben een soort wijkontsluitingsfunctie. Ook het college van burgemeester en schepenen heeft er voor geopteerd om die straten als horend bij een woongebied te omschrijven en er geen onderscheid tussen te maken. Wat meer is, naar de toekomst toe zouden die straten eventueel in aanmerking komen voor zone 30. Maar, dat is nog maar toekomstmuziek.

Om een degelijk M.Pl op poten te zetten kan men ook niet naast het belang van ‘snelheid’ kijken. Er zullen in Zwijndrecht maar zeer weinig wegen zijn waar nog 70 km/u zal toegelaten zijn: de N70 buiten de bebouwde kom in de richting van Beveren en voorbij de Verbrandendijk, de Krijgsbaan. Ook in het havengebied zijn een paar 70-wegen.
Heel wat straten zullen de 50 km toelaten. En zoals gezegd, op langere termijn komen er zone 30 -straten waar eventueel ook de Statiestraat en de Dorpstraat Burcht of de twee dorpskernen kunnen bijgerekend worden.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De kogel is door de kerk: er komt (voorlopig) geen lange wapperbrug.REGIO. De Vlaamse regering heeft een principiële beslissing genomen over het Masterplan 2020. Ze heeft gekozen voor een...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

Zo zal het kruispunt aan Vijfstraten er uit zien na aanpassing. De café op de hoek P.Steenssensstraat – N70, zal dan moeten worden afgebroken.BEVEREN. Wie zou in de zeventiger jaren gedacht...

REGIO. Wase Economische en Ecologische Belangen (W-eb), de nieuwe beweging van voormalig LDD-politicus Paul Schietekat, wil een referendum in het Waasland, waarop de Waaslanders hun mening kunnen...

BEVEREN. Een commissie zal uitzoeken wat de gevolgen zijn van het Antwerps referendum op het Waas mobiliteitsplan. Dat mobiliteitsplan omvat onder meer het aanleggen van parallelwegen naast...

WAASLAND. Op aangeven van de Wase burgemeesters besliste het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) in 2006 om een studie te laten uitvoeren naar de mobiliteit over de...