Mobiliteit over de weg op Wase wegen

WAASLAND. Op aangeven van de Wase burgemeesters besliste het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) in 2006 om een studie te laten uitvoeren naar de mobiliteit over de weg in het Waasland. Voor het uitwerken van de studieopdracht werd en wordt nauw samengewerkt met het Provinciebestuur en het Vlaamse Gewest, Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Infrastructuur. Het doel van de studie was, de voornaamste actuele en in de toekomst verwachte mobiliteitsstromen in de regio Waasland in kaart te brengen.

Er werd ook  aandacht bij besteed aan de actuele en verwachte knelpunten daarin. Ook werden oplossingen voorgesteld voor het wegwerken of minimaliseren van deze knelpunten. Het kan hierbij gaan om het aanpassen van bestaande infrastructuren en/of het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Dat allemaal vooruitkijkend naar 2020.

In een eerste stap werden de voornaamste ontwikkelingen in het Waasland inzake wonen en werken en de mobiliteitseffecten daarvan in kaart gebracht en vertaald in twee economische groeiscenario’s planhorizon 2020 met de maximale groei van de bedrijventerreinen in het Waasland en de Waaslandhaven.

 

Als tweede stap werd een infrastructuurscenario planhorizon 2020 uitgewerkt. Dit omvat het inbrengen in het Vervoersmodel van alle geplande ingrepen, zoals de Oosterweelverbinding, de ontdubbeling van de brug van Temse, de voltooiing van de ring van Sint-Niklaas, de werken aan de ring van Gent, de ontsluiting van de Waaslandhaven volgens het strategisch plan. Men ging er van uit dat tegen 2020 al die ingrepen zijn uitgevoerd.

 

Uit de studie volgden al aanbevelingen zoals: Stuur het internationaal verkeer beter aan via bewegwijzering langs E17-R4(Gent) en E34-R2(Liefkenshoektunnel), waarbij een meer gelijkmatige spreiding wordt nagestreefd in het gebruik van de Oosterweelverbinding en de Kennedytunnel; Verhoog de capaciteit van de  E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, voorzie een dubbele kamstructuur ( toegangswegen naar) voor het Waasland, gericht naar de E34 en E17, zorg voor een betere uitbouw van het openbaar vervoer, gebruik de N70 / spoorlijn 59 als openbaar vervoercorridor. Verder werden aanbevelingen gedaan naar de gewenste verkeersstructuur – ruimtelijke structuur van Sint-Niklaas / Temse, Lokeren en Beveren.

 

Voor het verkeer in de regio werden 6 scenario’s uitgetekend: Uitbreiding capaciteit E17 tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht, extra rijstrook in elke rijrichting, zonder op- en afritten tussen Sint-Niklaas-Oost en Zwijndrecht, extra parallelwegen in elke rijrichting zoals huidige situatie Sint-Niklaas, mét op- en afritten tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht op de parallelwegen. Deze wegen zorgen alleszins voor een veel vlotter doorstroming op de E17. Bezetting E17 daalt; druk verkeer maar weinig problemen. Er wordt een vlotte aanvoer van het verkeer naar de Oosterweelverbinding en naar de Waaslandhaven gegarandeerd.

 

Er zijn dus positieve effecten zoals minder verkeer, betere leefbaarheid, op de evenwijdige trajecten, vnl. N70 Sint-Niklaas-Beveren-Zwijndrecht en ook op de N419 Temse-Bazel-Kruibeke-Zwijndrecht. Ook positief voor de regio Waasland als geheel. Situatie Kennedytunnel blijft wel kampen met een capaciteitsprobleem. Over het algemeen scoort de oplossing met nieuwe parallelwegen beter dan een extra rijstrook.


De oplossing met de parallelwegen zorgt voor een betere drainering van het Waasland naar de E 17 omdat de oprit Haasdonk kan open blijven (met aansluiting op parallelweg) en een bijkomende oprit op de parallelweg ter hoogte van de weg Beveren - Kruibeke kan gebeuren. Deze betere drainering zorgt voor afname van het verkeer in de kernen, zowel ten noorden als ten zuiden van de E 17.

 

Andere scenario's zijn: nieuwe verbinding N70 - E34 te Beveren / Omlegging Hoge Bokstraat te Sint-Niklaas, nieuwe verbinding te Beveren (capaciteit: 2 x 1 rijstrook, kruispunt nabij Mosselbank (Vrasene)), aantakking op nieuwe westelijke ontsluiting Waaslandhaven (rechtstreekse uitwisseling verkeer naar E34 en Waaslandhaven mogelijk), aantakking op bestaande R2 (volgens bestaande gewestplantracé R2 – enkel aansluiting naar de Waaslandhaven toe) met bijkomend een lokale omlegging van de Hoge Bokstraat tot aan Vlyminckshoek.

 

De Grote Ring te Beveren is zoals verwacht een erg goede oplossing voor het verkeer van en naar de haven, maar brengt voor de rest weinig baten bij. De belasting ligt relatief laag: 600 tot 900 pae/uur (al naargelang ochtend- of avondspits en al dan niet met aansluiting op N70). Zorgt ook voor een ontlasting van de E17; maar alle doorgaand verkeer blijft wel op de E17 zitten. De extra aansluiting op de N70 zorgt op de Grote Ring zelf voor weinig extra verkeer t.o.v. de oplossing zonder aansluiting. Er zijn zo goed als géén positieve effecten voor de regio Waasland zelf (N70, doortochten…).

 

Verbinding E17 – E34, mét aansluiting naar N70 nabij Hotel Beveren/Doornpark Aanleg verbinding N70 naar het noorden toe te Beveren.


Twee scenario’s werden bekeken, beiden vertrekkend vanaf de N70 ( Doornpark) te Beveren. De aansluiting op de kruising N451 (Vrasene) -E34 scoort duidelijk beter dan de aansluiting op de R2(weg naar haven) Deze laatste aansluiting trekt hoofdzakelijk vrachtverkeer aan, maar heeft weinig impact naar autoverkeer toe. De aansluiting op de wisselaar N451(Vrasene)-E34 heeft meer verkeer (auto’s en vracht) en heeft daarom een gunstiger effect op de ontlasting van de N70 en stedelijk gebied Beveren. De aansluiting op de R2 zuigt ook vrachtverkeer weg vanaf de E17 en fungeert in zekere mate als kortsluiting voor vrachtverkeer naar de haven.


Duidelijke vermindering van het verkeer op de N 451 (Sint-Niklaas –Neuwkerken-Vrasene) zelf, wat ten goede komt aan de woonkernen.

Doortrekking N41
Gewestplantracé, 2 x 1 profiel, twee aansluitingen: te Belsele (Nauwstraat-Marktstraat) en te Stekene

Omleiding Melsele
Doortrekken Krijgsbaan te Zwijndrecht/Melsele, plus zuidelijke parallelweg aan E34, 2 x 1 profiel

Alle Scheldeverbindingen (Liefkenshoektunnel, Kennedytunnel, Oosterweeltunnel/brug, Scheldebrug Temse) tolvrij in plaats van Liefkenshoektunnel en Oosterweeltunnel/brug mét tol. Dit zal de problemen oplossen voor en in de Kennedytunnel op door een betere verdeling van het personenverkeer. Er blijkt ook een interne hervedeling binnen het Waasland (minder verkeer op E 17, meer op E 34).
Anderzijds is er een behoorlijk aanzuigeffect van verkeer op de lange afstand.

Alle scenario’s komen bovenop het “beslist beleid”, d.w.z. de Oosterweeltunnel/brug, verdubbeling van de Scheldebrug te Temse, Oosttangent te Sint-Niklaas, verbetering R4 te Gent-zeehaven,…

 

oplossingen


Op basis van voorgaande gegevens besliste het Directiecomité van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas in zitting van 7 mei 2008 tot enkele vasttellingen. Wanneer alle genomen beslissingen m.b.t. infrastructuur in en om het Waasland zullen zijn uitgevoerd, werd vastgesteld dat zich in 2020 in het Waasland nog steeds verkeersproblemen zullen voordoen, zowel op het vlak van verkeersleefbaarheid als op het vlak van congestie.

Om hieraan het hoofd te bieden wordt de volgende combinaties van oplossingen voorgesteld:
1. Het voorzien van een dubbele kamstructuur in het Waasland door de aanleg van parallelwegen langs de E 17 (tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht) en langs de E 34 (tussen Moerbeke en Antwerpen) en de nodige aansluitingen. Op deze wijze wordt het regionaal verkeer beter gedraineerd naar het hoofdwegennet en worden de kernen ontlast.

2. Het aanleggen van een noordelijke verbinding tussen de N 70 (vanaf het bedrijventerrein Doornpark in Beveren) en de Waaslandhaven (met aansluiting op de verkeerswisselaar E 34 – N 451).

3. De capaciteitsproblemen aan de (tolvrije) Kennedytunnel enerzijds en de ondermaatse benutting van de Liefkenshoektunnel en de Oosterweelverbinding (beiden met tol) anderzijds is een probleem dat op Vlaams niveau moet worden opgelost. Vanuit het Waasland wordt gepleit voor een selectieve tol waarbij het “lange afstandsverkeer” op de drie verbindingen (een vorm van) tol betaalt, maar het “plaatselijk” verkeer tussen het Waasland en het Antwerpse vrijstelling geniet.

 

Volgende scenario’s blijken ontoereikende oplossingen te zijn voor het verbeteren van de verkeerssituatie in het Waasland:

1. De doortrekking van de N 41; er is wel een plaatselijke oplossing nodig ondermeer voor de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas en de bedrijvenzone van Stekene.

2. De doortrekking van de R 2 vanaf de E 34 tot aan de E 17. Dus de Grote Ring behoort niet meer tot de mogelijkheden.

 

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas en het Waas Burgemeestersoverleg vragen de hogere overheden deze aanbevelingen en dit combinatievoorstel te willen opnemen in de instrumenten van ruimtelijke planning en uitvoering en de nodige middelen voor uitvoering te willen voorzien.

 

In een volgend deel van de studie zal aan het studiebureau Vectris gevraagd worden om het combinatievoorstel verder uit te werken. Deze tweede fase wordt uitgevoerd in het najaar van 2008. Het Ringcomité uit Haasdonk dat al 25 jaar ijverde om de Grote Ring, de verbinding E34-E17, weg te houden heeft reeds positief gereageerd maar blijft toch nog voor enkele zaken heel attent.(Rolf Duchamps)