Hedwige-Prosperproject deel Sigmaplan

PROSPERPOLDER. Tussen de Kerncentrale van Doel en de Nederlandse grens is er reeds heel wat werk verricht voor een grensoverschrijdend intergetijdengebied. Sinds eind 2008 wordt naarstig gewerkt aan het Hedwige-Prosperproject. Dit project maakt deel uit van het geactualiseerde Sigmaplan, het toekomstplan voor de Schelde dat naast veiligheid ook aandacht heeft voor natuur, economische draagkracht en recreatie.

Na de werken ontstaat een landschap van slikken en schorren door de invloed van eb en vloed. De Schelde is een zelfstandig ecosysteem dat allerlei maatschappelijke functies verenigt. Ze is tegelijk waterweg, natuurgebied, voedselbron voor vogels, decor voor pleziervaart. Het Sigmaplan bestudeerde al deze facetten van de Schelde en bouwt stelselmatig aan een stevig systeem dat de veiligheid, natuurlijkheid, economische veerkracht en recreatieve aantrekkelijkheid van de stroom waarborgt.

Voor de  nieuwe ringdijk er omheen is er veel zand nodig. Deze dijk beschermt straks het achterland tegen de werking van eb en vloed. Hij wordt 9 meter hoog (vanaf het maaiveld) en 4700 meter lang. Om de Schelde toegankelijk te houden voor de scheepvaart, moet bouwheer W&Z zandophopingen uit de rivier verwijderen. Door dat zand uit onderhoudsbaggerwerken te gebruiken voor de bouw van de ringdijk in Hedwige-Prosper kan de prijs voor de aankoop en berging van het zand worden uitgespaard. Het materiaal arriveert per schip en wordt opgespoten in een compartiment van de zandstock. Het voorbije jaar verwerkte de aannemer al ongeveer 300.000 m³ zand in de bouw van de 4700 meter lange ringdijk omheen het projectgebied. Tot voorjaar 2010 werd naar schatting nog 400.000 m³ extra aangevoerd.

De eerste van zes werkfasen in de Prosperpolder is volledig uitgevoerd. Wie af en toe langs het projectgebied passeert, zag de laatste maanden veel veranderen. Zandstocks verrezen in het landschap, werfwegen doorkruisen het projectgebied en het eerste stuk ringdijk tussen de Oude Scheldedijk en de Oostlangeweg veroverde zijn plaats in het landschap.

Op Vlaams grondgebied zijn de werkzaamheden al een tijdje bezig en ze verlopen goed. Nog vóór de aanvang van het bouwverlof werd de eerste fase afgerond. Na de zomer staat een hele reeks nieuwe activiteiten op het programma. De ringdijk langs de Zoetenberm wordt maar liefst 1.200 meter langer. Om deze werken veilig aan te vatten, werd  in overleg met het gemeentebestuur en de politie van Beveren een wegomlegging uitgetekend. Er is voor gezorgd dat er steeds meer dan 1 toegangsweg blijft. De kans is reëel dat het afsluiten van de Oostlangeweg en de Carolusstraat ook in twee fases gebeurt. Voor de opstart van deze werken worden alle inwoners van Prosperpolder, Ouden Doel en de bedrijven in de regio tijdig geïnformeerd.

in de planning

In het najaar start de afgraving van de Prosper Zeedijk. Sommige dijkdelen blijven staan. Zij vormen later eilandjes in het natte landschap, uitgelezen rustplaatsen voor diverse vogelsoorten. De Provincie Zeeland en Waterwegen en Zeekanaal NV hebben 28 april jongstleden een inloopbijeenkomst gehouden in Gemeenschapscentrum De Kauter in Nieuw-Namen. Omwonenden en belangstellenden dachten mee over de natuurontwikkeling en recreatieve ontwikkelingswensen in en rond de Hedwige-Prosperpolder.
Richard Rozemeijer, projectleider voor de Hedwigepolder in een commentaar: "Veel ideeën en wensen zijn kenbaar gemaakt. Bijvoorbeeld het plaatsen van ‘Arenbergbanken’ die verwijzen naar de rijke historie van de familie en de heren van Arenberg. Of het ontwikkelen van zoute teelten en het herstellen van de jachthut op het Sieperdaschor voor een vogelobservatiepunt. Ook voor wandelroutes, fietspaden en recreatief verblijf kwamen ideeën binnen die ontwerpers ter plaatse uittekenden."

Na de zomervakantie staat de tweede fase op stapel. Dan krijgt de nieuwe ringdijk een 1200 meters extra lengte aangemeten langs de Zoetenberm. Deze door bomen afgezoomde dijk dateert van ca. 1613 en vormt een historisch baken in dit Wase grensgebied. Uit respect voor dit belangrijke erfgoed loopt het dijktracé naast de Zoetenberm, en niet erop. Tijdens de werken blijft hij bereikbaar voor wandelaars, fietsers en plaatselijk verkeer. Zo krijg je een trouwe uitkijkpost om de groei van de nieuwe dijk gade te slaan.

Projectleidster Dorien Verstraete verwees ook naar ’t Polderke van Lillo: "Om de werken van Waterwegen en Zeekanaal NV efficiënt met elkaar te combineren, wordt overtollige herbruikbare grond uit de projecten ‘Fort Sint-Philips’ en ‘ontpoldering ‘t Polderke Lillo’ in het najaar naar de Prosperpolder gebracht. Helaas is de grond te fijnkorrelig om per schip te transporteren. Daarom plannen we in samenspraak met de gemeente Beveren en de plaatselijke politie een route om het materiaal over de weg te vervoeren. Vanzelfsprekend krijgen alle omwonenden voldoende informatie over de timing van deze werken en de omleidingsroutes."

veiligheid belangrijk

Om de veiligheid tijdens deze fase te garanderen wordt de werfzone uitgebreid. Bijkomende werfwegen verbinden de zandstocks met de nieuw aan te leggen dijk. Ter hoogte van de Zoetenberm sluiten ze de Oostlangeweg af. De Carolusstraat wordt onderbroken van de Zoetenberm tot aan het kruispunt met de Hertog Prosperstraat.
Binnen deze nieuwe werfzone staan heel wat voorbereidende werken op stapel: het verwijderen van riolering, leidingen, bestrating en enkele hoeves langs het ringdijktracé. Vervolgens start de verdere aanleg van de ringdijk. Het doorgaand verkeer krijgt via signalisatie een alternatieve route aangeboden. Plaatselijk verkeer is nog steeds toegelaten tot Ouden Doel en Rapenburg. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Het Sigmaplan moet de waterkwaliteit van de Schelde doen stijgen.ANTWERPEN. De overstromingsgebieden die momenteel worden aangelegd in het kader van het Sigmaplan zullen de waterkwaliteit van de...

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.DOEL. De...

KRUIBEKE/WAASLAND. Naar aanleiding van de vaststellingen dat de opwarming van de aarde een effect zou hebben op de stijging van de zeespiegel en het feit dat ook het vloedpeil van de Schelde de...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...