De visie van ABLLO vzw op het Oosterweeldossier

WAASLAND. Het Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waaslandn ABLLO zegt dat het oosterweeldossier één en al verwarring lijkt. En ongelijk heeft deze vzw niet. Ze wijst er op dat er momenteel 4 tracés zijn:

Lange Wapper: op voorhand aangeduid als enige mogelijkheid, hoewel de andere tracés bijna niet waren bekeken. Wie bouwt er nu nog een autosnelweg boven en doorheen de stad? Elders in de wereld breekt men bruggen af en bouwt men tunnels.

Horvath: Lange Wapper maar ondergronds: onterecht te weinig bestudeerd.

StRaten-generaal: tracé ligt ongeveer in havengebied en zorgt voor veel minder hinder.

ARUP-tracé: een nieuwe telg  die volgens het studiebureau ARUP/SUM meer voordelen biedt dan andere tracés.

En toch is de keuze volgens ABLLO vzw niet moeilijk. Bij BAM zullen ze het niet graag horen maar ABLLO vzw kiest resoluut voor een tunneloplossing, en dus tegen de Lange Wapper. De  tunnelvarianten StRaten-generaal en Arup lijken voor ABLLO in de huidige omstandigheden allebei zeer goed te verdedigen. Ze zeggen ook waarom:
 
Beperkte  hinder bovengronds : fijn stof kan opgevangen worden en gefilterd; geen visuele hinder; geen lawaai (tenzij nabij de tunnelmonden); geen scheiding of obstakel tussen stad en haven. Op het tunnelcongres van 26 november 2008 werd duidelijk bevestigd dat tunnels ook veilig kunnen worden gebouwd.
 
Op ruimtelijk-planologisch vlak: veel meer te verdedigen. Geen autosnelweg doorheen de stad met voor de stad de grond in, voorbij de stad opnieuw bovengronds.

Fouten uit het verleden wegwerken. Bij de aanleg van de kleine ring R1 heeft men een lange brug gebouwd over het Albertkanaal, die de omgeving daar  minder aantrekkelijk maakt om te wonen. De Lange Wapper zou aansluiten op die brug. Dit betekent dat men dan kiest voor het behouden van de brug over het Albertkanaal. Zo hypothekeert men dus ook het vervangen van die Albertkanaalbrug door een tunnel. De tracés van het stRaten-generaal en ARUP hebben hun aansluiting op de R1 veel noordelijker, zodat die eventuele latere vervanging van de brug door een tunnel mogelijk blijft. Het stadsbestuur van Antwerpen (bij monde van de burgemeester) heeft dit recent als een groot voordeel aangebracht.
 
ABLLO vzw wil de Liefkenshoektunnel ook beter laten functioneren dan nu door de bestaande verbindingen met de E17 optimaal uit te bouwen: niet enkel de Linkeroeverboog, maar ook de A11 en de R4 te Gent.

Een veel betere bewegwijzering van deze routes is nodig. Reeds voor Gent kunnen pijlen richting  Liefkenshoektunnel geplaatst worden met ook een automatisch melding van (vermijdbare) files nabij Antwerpen.
 
Er dient Rekeningrijden ingevoerd te worden voor alle Scheldeovergangen. ABLLO vzw pleit ervoor om ook de verdubbelde Scheldebrug in Temse daarbij te betrekken. Zoniet zit het Waasland weldra met een “Korte Wapper” opgescheept. De N16 mag geen sluipweg worden voor vracht- en ander autoverkeer dat in de buurt van Antwerpen niet snel of goedkoop genoeg de Schelde-oversteek kan maken. We pleiten in eerste instantie voor rekeningrijden voor vrachtverkeer, later kan ook personenverkeer ingeschakeld worden, in afgesproken Benelux verband.

ABLLO vzw kiest dus resoluut voor Rekening-rijden  i.p.v. Tolheffing omdat tol vragen gelijk is met enkel geld inzamelen en kan zelfs files bevorderen, zoals nu door de tolheffing in de Liefkenshoektunnel.
Rekening rijden is  zoals betalend parkeren maar dan voor rijdende auto’s
Rekening rijden is geld inzamelen én verkeer sturen  in tijd, in plaats, in modus vervoerswijze zodat er minder files zijn, minder vervuiling, minder economische kosten, minder stress...
De gebruiker betaalt afhankelijk van drukte, afstand, vervuiling, hinder, tijdstip,....Een wegenvignet is dus ook uit den boze.

Maar ABLLO vzw pleit ervoor om toch steeds 1 overgang gratis te houden.

De Vlaamse Overheid wenst de Kennedytunnel gratis te houden voor personenverkeer.  Dit principe kan men beter verruimen tot: 'maak steeds 1 tunnel gratis'.

"Want is het logisch om een 'overvraagde' Kennedytunnel gratis te houden, met files als gevolg en om ondertussen in een minder interessant gelegen Liefkenshoektunnel tolgeld te vragen? En dan te klagen dat die Liefkenshoektunnel te weinig benut wordt. Is het dan niet zinvoller om bij voorbeeld tijdens de spits wel een beperkte tol in de Kennedytunnel te vragen, en zo meer verkeer naar de dan tolvrije Liefkenshoektunnel te loodsen?", zo stelde ABLLO. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...