Gemengde gevoelens bij begroting

Image
Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'
ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel iets bijzonders. Er is niet alleen de dans der eurocijfers maar ook de commentaar van de verschillende partijen is interessant. Daarbij vonden die van de meerderheid dat het goed gaat met de gemeentefinanciën en die van de minderheid vinden van niet. In Zwijndrecht kon echter de meerderheid ook niet hoog van de toren blazen. Zoals schepen van Financiën, Ann Van Damme zei: "De voorliggende begroting geeft mij gemengde gevoelens."

 

En we weten dat 'gemengde gevoelens' altijd wijzen naar een onzekerheid. In dit geval dan over die begroting met een tekort van -131.000 euro. "Dat is niet goed", zei de schepen en ze voegde er verduidelijkend aan toe dat de uitgaven van Zwijndrecht veel meer stegen dan de inkomsten. Dan zit men op de verkeerde weg natuurlijk. Maar of het een gevolg is van ‘slecht bestuur en beheer’ is lang niet zeker. Het is immers ook voor de gemeenten geen allerbeste tijd want de personeelskosten en de werkingskosten blijven stijgen.

Ook de schepen keek daar naar: "Er zitten veel onzekerheden in budget 2009 en in de  meerjarenplanning t.g.v. de veranderende socio-economische situatie: hoe gaan brandstofprijzen evolueren, de prijs van de olie is op een maand tijd enorm gedaald, nadat het een voordien een hoogtepunt had bereikt er zijn grote vragen rond evolutie van dividenden en intresten.

 

Vorig jaar had de sp.a er nog voor gewaarschuwd voorzichtig te zijn met de werkingskosten. Frans De Gendt wees er op dat ze nu voor de eerste keer de kaap van de 3 miljoen euro overschreden. Precies dit punt was bij raadslid Bruno Bijl (cd&v) in de vorige legislatuur het stokpaardje en De Gendt wees nu naar hem als lid van de meerderheid waarin Bijl het natuurlijk anders zag. Alhoewel, hij had De Gendt gelijk maar onderstreepte dat het de taak is om in de begroting evenwichtigheid na te streven.

 

Schepen Van Damme wist ook dat ze de begrotingscijfers toch had kunnen doen kloppen. Er zijn altijd wel ‘trucs’ om dat te verwezenlijken doch het zou niet eerlijk geweest zijn. En bovendien zou binnen een paar maand bij begrotingswijziging, toch aanpassingen moeten uitgevoerd worden. "Ik hoop dat dit tekort eenmalig is, dit is alvast een ambitie",sprak schepen Van Damme, "Dit kan ook niet lang blijven duren, want we hebben geen grote reserves, 2 miljoen overschot in 2012 is niks als je dit houdt tegen vaste kosten vb. 8,4 miljoen personeelskosten in datzelfde jaar. We moeten dit tekort als signaal zien om meer structurele maatregelen te nemen. Het managementteam engageerde zich al om van begin 2009 stappen in die richting te zetten. Het zal nodig zijn om de cijfers van de meerjarenplanning waar te maken."

 

Het is uiteraard niet allemaal kommer en kwel want de financieschepen zei toch ergens tevreden te zijn met de begroting 2009: "Er zitten voor mij voldoende positieve punten in om ze aan deze gemeenteraad voor te leggen. Er werden inspanningen geleverd en we meenden dat het nu niet het moment was om veel verder te gaan. Veranderen is ook een proces, dat vraagt tijd. We moeten mensen tijd geven om veranderingen te aanvaarden, te kaderen, als nieuwe kans te zien."

 

De mensen tijd geven om de veranderingen te aanvaarden. Die veranderingen houden ook beknottingen in van subsidiëringen, toelagen. Dat zullen ze in de verenigingen wel voelen en dát zijn de mensen toch. Er zijn zelfs toelagen geschrapt voor sommige groepen zoals deze voor werkverschaffing minder-validen, voor het project ‘Cultuurspreiding’, het ‘Werk der Daklozen’, het ‘Vluchthuis mishandelde Vrouwen’, de toelage voor  Tweedekansonderwijs. De toelage voor Miazon (Missie Animatie Zwijndrecht voor Ontwikkelingslanden dat financiële en morele steun verleent aan plaatselijke missionarissen en ontwikkelingshelpers)  wordt in het budget van 11.11.11 gezet en deze voor de Mindermobielencentrale wordt door het OCMW opgenomen.


De toelage voor de gebruikers van de mindermobielencentrale staat voort 2009 nog wel in de begroting maar zal vanaf 2010 naar het OCMW gaan. Er is ook geen toelage meer als startpremie voor gehuwden en samenwonenden, ook niets meer voor vervoerkosten kampeermateriaal en de energiekosten van jeugdverenigingen.


Zelfs de gemeentelijke adviesraden moeten inleveren en ontvangen nog 1.000 euro i.p.v. 1.240 euro. De geboortepremie zakt van 62 naar 60 euro. Wie nu 100 jaar wordt krijgt een toelage van 200 euro en niet meer de 250 euro. Straffer nog, de 100-plussers krijgen geen enkele euro meer. De Alfred Oststichting der kunst krijgt een toelage van 5.000 euro i.p.v. 7.500 nu. Hert Actiecomité Roemenië levert 480 euro in, van 2480 euro naar 2000. Zelfs Ziekenzorg wordt getroffen: van 1.000 euro naar 800 euro toelage en de bonden der minder-validen dalen van 496 naar 400 euro.


Het is maar een greep uit de lijst der wijzigingen, lees hier vermindering der toelagen of besparingen voor de gemeente. Maar schepen Van Damme beloofde er bij dat hieraan de volgende jaren niet meer aan zal gesleuteld worden. Om al die wijzigingen door te voeren, moest er dus echt een noodzaak zijn. Geld te kort. De uitgaven van de gemeente gaan voor 38 % naar overdrachten of geld voor het OCMW dat uit die gelddoos gaat lopen met 37 %, de politie 28% der overdrachten, Ibogem met 13 %, De Lijn met 8% en de Brandweer 5%.
De uitgaven van de gemeente gaan voor 33% of 7,4 miljoen euro naar personeel, 17% naar werkingskosten en 12% naar schuld.

 

Wat het personeel betreft werd in de begroting en de meerjarenplanning rekening gehouden met de invoering van het nieuwe personeelskader. "We zullen dit gefaseerd invoeren en hopen op deze manier te komen tot een nog efficiëntere dienstverlening. Dienstverlening aan onze inwoners is immers onze kernopdracht. Een opdracht die met de jaren wijzigt, evolueert en waar we voldoende flexibel moeten kunnen op reageren." Op vlak van personeel zal ook meer naar samenwerking worden gekeken met het OCMW. De gemeente werft een werkman aan en die wordt dan ter beschikking gesteld van het OCMW. In 2009 zullen de personeelskosten met 850.000 euro stijgen wat aanzienlijk te noemen is. In het OCMW zijn 65% van de kosten voor het personeel en bij de politie gaat 87% van het geld. Bij het gemeentebestuur zijn 179 personeelsleden waarvan 48,5% contractueel is. Er is 146.000 euro voor begroot.

 

In de werkingskosten legt de schepen van Finaciën een klemtoon: "De stijging van de kosten voor elektriciteit met 30 % is aanzienlijk, ook hier hopen we dat dit een signaal is om veel zuiniger met energie om te springen. Ik denk dat we hier nu verder moeten gaan dan sensibiliseren. Ook al wordt het nu 100% groene stroom, het beste voor ons milieu is nog altijd de stroom die niet gebruikt wordt. Voor brandstof werd minder ingeschreven, ook hier moeten we onze voorbeeldfunctie opnemen en daadwerkelijk minder brandstof gaan verbruiken."

 

Er werd echt wel intens gewerkt rond het terugschroeven van de uitgaven. Schepen Van Damme: "Verder hebben we opnieuw met de diensthoofden alle uitgaven bekeken. Activiteiten die in de voorbije jaren opgebouwd werden terugschroeven is moeilijk. Dus willen we eerst proberen of het goedkoper kan. De ballonmeeting werd toch al geschrapt omdat dit een enorme werkbelasting was voor de dienst middenstand, waardoor andere taken in het gedrang kwamen. De  beheersing van de werkingskosten en het zo correct mogelijk inschatten blijft een uitdaging voor de komende jaren."

 

De belastingen zijn de bron der inkomsten. 54% komt uit onroerende voorheffing en 5% uit de personenbelasting. Al de ovrige belastingen zijn goed voor 41% der totale belastingsopbrengst. Een groot aandeel komt hierbij van de bedrijven. Schapen Van Damme sprak dan ook de hoop uit dat de economische crisis geen te zware gevolgen zal hebben voor de bedrijven op hetr Zwijndrechtse grondgebeid. Want ook dit zou zich vertalen naar minder ontvangsten.

 

De begroting blijft ook gekoppeld aan de beleidsnota met doelstellingen: Ann Van Damme daarover: "Onze doelstellingen werden niet fundamenteel gewijzigd tegenover vorig jaar, ze werden wel concreter. Ik meen dat doelgericht werken een hulpmiddel kan zijn om onze werking beter te evalueren en bij te sturen. En dan is de doelstelling niet we willen een nieuwe Kobbe, maar wel, we willen kinderopvang in een kindvriendelijke, veilige omgeving. Vervolgens bekijken we alle mogelijkheden om deze doelstelling te bereiken en dan kan een nieuw gebouw een middel zijn om dit te bereiken, en dus geen doel op zich!"

 

Als slot van  haar begrotingsvoorstelling inspireerde de schepen zich op de rede van de gouverneur bij de start van de begrotingsbespreking van het provinciebestuur: "Een bestuur moet zich afvragen: Doen we de juiste dingen? En doen we deze goed? Want wat we zelf doen moeten we uitstekend doen, beter dan elders. Een gezonde ambitie waartoe ik iedereen oproep."

 

Met deze uiteenzetting konden de verschillende minderheidspartijen, open-vld, sp.a en Vlaams Belang  zich opmaken voor commentaar. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er...

Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig...

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde...

Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de...

Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van...