Met eigen bril kijken naar de begroting 2009

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde wijzen op een paar vaststellingen. Hij citeerde daarbij dat voor een geboorte of adoptie de premie vastgesteld wordt op 60 euro i.p.v. 62.

• De premie voor gebruik van niet verontreinigd hemelwater stijgt van 125 euro naar 500 euro of  stijging met 375 euro. Gebruik van hemelwater met aansluiting op het toilet  stijgt van 372 euro naar 500 euro een vermeerdering van 128 euro. Dat wijst naar de aandacht van Zwijndrecht voor het milieu, maar het is ook één van de weinige punten die meer geld toegewezen krijgen.

• Momenteel ontvangen de plaatselijke verenigingen in het  sociaal –cultureel werk een basis subsidie van 100 euro maar dit wordt terug gebracht naar 50 euro al wordt er wel 1 euro per actief lid toegekend en de verzekering wordt 20 % betoelaagd.

• De Gendt: "Alle adviesraden zien hun subsidie verminderen. Een eenzijdige maatregel weliswaar voor alle verenigingen  waarvan wij vinden dat er had moeten gekeken worden naar verenigingen met sociale accenten."

• De mindermobielencentrale- Burcht gaat over naar het OCMW en de sp.a of daarbij rekening werd gehouden met de werking en of de centrale administratie ook door het OCMW wordt overgenomen. Is hier rekening gehouden met de werking, gaat deze centrale administratie door het ocmw worden overgenomen?”

Hij besloot: "Als besluit kunnen we stellen, dat verenigingen die vooral werken met vrijwilligers, het nu al moeilijk hebben en door deze maatregelen zeker niet beloond worden voor de jarenlange inzet. Wij hadden het toch liever individueel bekeken wat natuurlijk wat moeilijker is, maar volgens ons toch rechtvaardiger."

In het pas verschenen nummer van 'Spots' voor november - december 2008, haalt de sp.a ook uit naar de Groen! - CD&V meerderheid. Daarin wordt zich afgevraagd  wat er met de beloftes van de meerderheid is gebeurd. Zij schreven toch 'met dezelfde poen meer doen'. Frans De Gendt schrijft dat Groen! en CD&V het gezin centraal plaatsten maar met wat nu gebeurt is wel het tegenovergestelde doen. "Door de verhoging van de belastingen maken zij het immers juist de grote gezinnen en éénoudergezinnen erg moeilijk. Zij bewijzen hiermee maar weinig oog te hebben voor de kwetsbare situatie waarin die gezinnen leven", zo staat in 'Spots' te lezen.

In de raad was er ook onenigheid rond de belasting voor het opgraven van een stoffelijk overschot en het opgraven van een urne. Vlaams Belang stemde daar vlakaf tegen want voor het opgraven van een stoffelijk overschot zal vanaf 2009 1250 euro moeten betaald worden tegenover 750 euro of dus 500 euro meer. Dat is geld! Maar veel komt het niet voor. Het kan gebeuren wanneer men een stoffelijk overschot toch wil cremeren en uitstrooien.
Voor het opgraven van een urne betaalde men nu 65 euro vanaf volgend jaar zal dit 500  euro zijn een vermeerdering van 435 euro. Hiermee was raadslid Frans De Gendt (sp.a) het helemaal niet eens omdat een urne opgraven gewoon neerkomt op het uithalen en dat is zeker veel eenvoudiger dan een stoffelijk overschot opgraven. 500 euro daar voor vragen strookt niet met de echte kostprijs.

Burgemeester Willy Minnebo is echter van mening dat Groen!-CD&V na één derde van de legislatuur, het prima heeft gedaan. Hij zegt zelfs dat er in de huidige bestuursploeg een grote dynamiek zit die nog heel wat wil realiseren de volgende vier jaar. Belastingsverhoging?In de jongste editie van ‘Groene Berichten’ wijst de burgemeester er op dat bestaande initiatieven en nieuwe projecten geld kosten zodat het gemeentebestuur verplicht is belastingen daarvoor te vragen. Zoals bijvoorbeeld die verhoogde onroerende voorheffing.

Minnebo weet dat het voor sommigen een flinke meerkost is maar toch minimaliseert hij wel de vermeerdering van de grondlasten voor de gewone burger door te schrijven dat 'het gros van deze belasting betaald wordt door de bedrijven'.

Open VLD stelt vast

Open VLD gaf via raadslid Walter De Wulf commentaar op de begroting. "Begrotingen die kloppen nooit uit zichzelf die moet men laten kloppen", zo sprak hij, "Er is telkens ook een verlanglijstje en ook constanten: er is bijkomend personeel met bijkomend meubilair, er is meer krediet nodig voor een stijgend energieverbruik en stijgende kosten daar voor. Niets aan te doen, dat weet Open VLD wel. Er is bijkomende informatica voor bijgekomen personeel."

"Een eerste vaststelling voor de financieel  beheerder, de schepen van Financiën en  de burgemeester is dat de begroting er nogal ongewoon uitziet. Er werden te veel kredieten gevraagd. Er moet bespaard worden liefst in procenten op de werkingskosten van vorig jaar. 'Wat kan er nog geschrapt worden? ' De zwakste gaan meteen door de knieën. De sterkste volharden", aldus De Wulf.

Hij gaf ook enkele vaststellingen mee:
• In april 2006 was er nog een algemeen begroting resultaat + het reserve fonds van 7.773475 euro. Nu vandaag staan we op  4.810.454 en dit met de meer inkomsten van de kadastrale aanslag van 2.862.648 €
• In het reserve fonds was 1.612.625 euro nu nog 486.876 euro de buffer voor een eventuele tegenvaller wordt gewoon gebruikt om de begroting op te smukken
• In 2009 word nul euro in het reserve fonds voorzien
• Leningen stijgen jaar na jaar en we gaan over de grens van 25 miljoen euro. “Volgens de Zwijndrechtse huisfinancier zijn we in een ongezonde fase beland “, weet De Wulf.
• In 2006 /2007 waren er overschotten in het OCMW nu heeft men toch weer 95.693 euro extra toelage nodig heeft. 2009= 3.195.693, 2008= 3.100.000, 2007=3.017.459 euro
• Ondanks de 10% meer inkomsten tot 22.678.569 moet er nog 1.186.652 van de vorige jaren nemen om dit werk stuk te laten sluiten
• Waar vinden we nu de besparingen ? Er zijn ingrepen zoals het schrappen van ‘straat op stelten’, de autoloze dag ,de ballonmeeting, de winter sportkampioenenviering, een besparing van 1.100 euro op het vuurwerk, het hier en daar het naar beneden afronden van getallen.
• De subsidie vermindering aan de raden met als motivatie zij leggen een spaarpotje met gemeenschapsgeld.
 Ook Sommige verhogingen en inschattingen vallen op in deze begroting : 

• Weddebijdrage mandatarissen 193.518 euro naar 268.944  euro
• Ook bij de steun aan ontwikkelingshelpers gaat men van 12.000  euro naar 15.000 euro. De noodhulp van  4.000  euro naar 10.000 euro 
• Projecten in het zuiden 2008: 7.000 euro en in 2009: 10.000 euro.
• De Wulf wees naar een subsidie van 90.000 euro voor het aansluiten van gescheiden rioleringen. Maar hij weet dat daar nog geen reglement voor is want dat moet nog opgemaakt worden. “Dus hoe men dit geld gaat uitgeven is nog niet geweten. Dan toch liever eerst dat reglement en zo naar een begrotingswijziging.”
• Aankoop GSM  2.000 euro en zo zijn er  ongeveer 50 stuks wat dus duurdere speeltjes zijn.
• Nogmaals 70.000 euro voor poorten op Grondgebiedzaken na 12.500  in 2008.
• 25.000 euro  voor de inrichting van een gebouw dat eventueel kan gekocht worden in de Zandstraat.
• 250.000 euro voor de uitbreiding Grondgebiedzaken voor burelen en een eetzaal van naar schatting 360m² , dat is volgens Open VLD is aan 700 euro per m²
• Aankoop meubelen Jeugdcentrum Den Trechter en Jeugddienst 12.500+30.000 = 42.500 euro
• Verkoop van gronden voor 991.000 euro was er om de begroting nog wat op te smukken om de uitkomst te laten kloppen

antwoord

Het woord dat tijdens de begrotingsbespreking meest te horen was klonk als ‘besparingen’. Die zijn nodig volgens de voorliggende cijfers. Zelfs de kleine besparingen werden belangrijk genoemd. De gemeentelijk diensten moeten zich nu ook gaan afvragen of het niet goedkoper kan.

Burgemeester Minnebo wees er op dat in Zwijndrecht aan de burgers dienstverlening wordt aangeboden zoals maar weinig gemeente dat doen. Het komt er volgens de burgemeester op aan de gemeente draaiende te houden. De Dienstverlening wil hij zelfs nog uitbreiden maar als dat zo is, dan moeten er mensen worden aangesteld die er aan meewerken. En dat vraagt personeel dat moet betaald worden. Dienstverlening is voor het huidige bestuur zowat heilig. De tussenkomst voor De Lijn bijvoorbeeld die nu 75 % bedraagt zou kunnen teruggeschroefd worden op 50 % of het afschaffen van het gratis vervoer vanaf 60 jaar.

Wat Willy Minnebo niet voor de eerste keer aanhaalde was dát over de personenbelasting. De belastingdruk ligt in Zwijndrecht nog altijd beneden het Vlaamse gemiddelde met die 1% personenbelasting. "Moesten we 5 of 6% hanteren dan zouden we met miljoenen overschot zitten. Zwijndrecht doet dat niet."

Er was ook nog een andere reden om aan die -131.000 tekort niet zo zwaar te tillen: begroten is toch maar ramen en zo kan men er ver naast zitten. ’t Is te hopen dat het voor Zwijndrecht van dat is. Hoe dan ook de gemeente wil volgens burgemeester Minnebo nu ernstig werken om het negatieve saldo snel weg te werken. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er...

Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig...

Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel...

Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de...

Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van...