Zal Beveren dan toch een Dr Gerard De Paepstraat krijgen?

BEVEREN. Op de gemeenteraad werd door de de Vlaams-Belangfractie aan het college gevraagd om zich de volgende weken te beraden om er 'eindelijk' voor te zorgen dat er een Dr. Gerard De Paep-straat in Beveren komt. Volgende week zal fractieleider Bruno Stevenheydens er nog eens schriftelijk op aan dringen. Reeds 10 jaar geleden werd ook al door de toenmalige Volksunie aangedrongen de grote Beverse figuur een straatnaam te geven. 

De CVP weigerde dat toen omdat er negatieve reactie was gekomen van zogenoemde  ?Vaderlandslievende verenigingen?. Bij nazicht bleek het om 3 identieke brieven te gaan, opgesteld in stuntelig Nederlands. Maar er kwam geen Dokter De Paepstraat in Beveren.

Op 18 augustus zal het 20 jaar geleden zijn dat Dokter Gerard De Paep overleed op 86-jarige leeftijd. Het tijdstip is meer dan gepast om aan zijn straatnaam te denken. Het waren Boudewijn Vlegels, Paul Crutzen, Amedee Kegels en Gisleen Van Vossel die destijds zegden dat de VU zijn voornemen niet zou opgeven. ? We zullen verder ijveren voor de erkenning door een simpele straatnaam voor Dokter De Paep. We zullen dit echter, zoals in het verleden, doen zonder daarvoor zware polemieken te voeren uit eerbied voor de overledene?, zo zei toen Boudewijn Vlegels, huidig schepen.


Maar ook Bruno Stevenheydens drong toen als kersvers gemeenteraadslid reeds aan om een straatnaam aan de Beverse dokter De Paep te geven. Om dit voorstel te ondersteunen had hij voorafgaandelijk een aantal mensen bezocht in het Waasland en hen gevraagd de ondersteuningslijst voor een Dr. Gerard De Paep-straat te ondertekenen. Daarbij waren toen huidig burgemeester Antoine Denert (Kruibeke) en de oud-burgemeesters Oktaaf Meyntjens (oud-senator; Zwijndrecht), Desire Van Riet (Temse) en Arnoud Heyse (Stekene). Deze lijst werd verder nog ondertekend door een aantal mensen in het Waasland  die ofwel professioneel of persoonlijk Dr. Gerard De Paep goed gekend hebben.


Het toenmalig college vond De Paep een te controversiële figuur. En toch was hij bijzonder populair in zijn actief leven. In 1965 stond hij op de senaatslijst van de VU en kreeg 13.357 stemmen en 40% van het kanton Beveren stemde toen voor hem. Hij was de populairste politicus van het Waasland en ook in 1971 herhaalde zich dat. In 1974 verliet hij de actieve politiek om gezondheidsredenen.


Meer dan zestig jaar na het begin van de repressie moet een politiek bestuur zich verzoenend kunnen opstellen ten opzichte van eerdere politieke tegenstellingen en rekening houden met de grote waarde van de figuur van Dr. Gerard De Paep en het feit dat hij in 1962 volledig eerherstel heeft gekregen. Hij kreeg immers de volledige vrijspraak door de rechtbank van alle geuite beschuldigingen, het witwassen van alle blaam en van alle opgelegde boetes.

Stevenheydens zegt: "Dokter Gerard De Paep heeft zijn stempel gedrukt op het uitzicht van onze gemeente. Zowel als politicus, als dokter en stichter van de St-Annakliniek en vooral als mens die zich onbaatzuchtig heeft ingezet voor de zwakkeren in de maatschappij."


In 1927 stichtte hij de Sint-Annakliniek en 5 jaar later volgde een verpleegsterschool die verbonden was aan de kliniek. Het lukte hem om een medische infrastructuur in het Waasland uit te bouwen. Tijdens zijn loopbaan verrichtte Dr De Paep meer dan 60.000 operaties, dikwijls gratis ten behoeve van de kleine man. Hij heeft geopereerd tot hij 80 jaar was en ging door een vuur voor zijn zieken.


De jonge Gerard De Paep heeft reeds vroeg in zijn leven gestalte gegeven aan zijn Vlaamsgezindheid, omdat dit voor hem de enige mogelijkheid leek om komaf te maken met de onmondigheid van zijn volk. Over de partijgrenzen heen hebben verschillende van zijn collega's uit andere partijen hun lof en waardering uitgesproken over de inzet en de waarde van Dr. Gerard De Paep voor Beveren en voor het Waasland. Hij was zo belangrijk voor de regio dat reeds 2 jaar na zijn dood een 'Fonds Dr. Gerard De Paep', werd opgericht en een boek werd uitgegeven ter zijner gedachtenis: 'Dr.Gerard De Paep, een leven van volksverbonden trouw'.


De Vlaams-Belangfractie hoopt nu steun te krijgen want het is bekend dat er in de huidige gemeenteraad een meerderheid aan raadsleden zetelt, die persoonlijk gewonnen zijn voor een straatnaam voor Gerard De Paep. Voor de voormalige Volksunie-fractie, die binnen het Kartel een belangrijke invloed uitoefent, zal het standpunt dat zijn namen in de tijd van hun oppositieperiode, niet verdwenen zijn. Het kan dus eindelijk wel eens komen tot de 'Dokter Gerard De Paepstraat'.(F)

 

Lees ook:

BEVEREN. N-VA Beveren ijvert sinds zijn intrede in de meerderheid van het bestuur in Beveren voor een Dr. De Paepstraat. De partij vindt dat geschiedenis rond het al dan niet toekennen van een...

BEVEREN. De Beverse arts Gerard De Paep krijgt dan toch een straatnaam naar hem vernoemd. De stichter van de Sint-Annakliniek en een verpleegsterschool overleed 25 jaar geleden maar werd na de...

BEVEREN/MELSELE. In april 2010 gaf de Gemeentelijke Culturele raad kunstig advies om de straat die een verkaveling moest ontsluiten in de Melseelse IJzerstraat, de naam Celine Van Geertsomstraat zo...

BEVEREN. Reeds jaren wordt vanuit de Vlaamsdenkende Beverenaars gevraagd naar een straat die de naam zou krijgen van de verdienstelijke dokter en politicus Dr Gerard De Paep. De Volksunie heeft er...

Het borstbeeld van De Paep kreeg een plaats op een plaats waar vroeger zijn tuin was in de Oude Zandstraat. Het beeld stond jarenlang in de gang van de Sint-Annalkliniek die hij in 1927...