Werken na sloop gebouwen Gildenhuis starten in 2011

Image
Cafe Gildenhuis verdwijnt over een paar jaar.
BEVEREN. Wanneer in Beveren-centrum de Waranda klaar zal zijn, zullen aan het IJzerhand - Ciamberlanidreef stilaan de werken starten voor de verbouwing van het Gildenhuis met al de bijhorende gebouwen. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) werd als gedelegeerd bouwheer aangeduid om via een Publiek Private Samenwerking of PPS-protocol door de medebouwheren Kristelijk Solidariteitsfonds vzw, ASSIST (Zorg) Waas en Dender, Sociaal Centrum Pater Rutten vzw en de vzw Dekenale Werken de gemengde opdracht het project Gildenhuis uit te voeren.

Het is een overheidsopdracht die gaat over een project van een 8000 m³ nuttige oppervlakte. Daarin zitten de kantoren voor CM, ASSIST Waas en Dender, ACV, Dekenale Werken. Maar verder zitten er ook commerciële ruimten in en zullen ongeveer 40 sociale huurappartementen worden gerealiseerd door de GMH plus ook nog private koopappartementen, fietsenbergingen, vuilnisberging en een ondergrondse parking. Het gaat om het gebied van aan de hoek van het IJzerhand tot aan de appartementen van Rameyenhof in de Ciamberlanidreef.

 

De huidige gebouwen aan de Ciamberlanidreef met inbegrip de hoekcafé Het Gildenhuis worden afgebroken en maken plaats voor een gemengd project voor de diverse actoren met Dekenale Werken, CM, ACV, De Volksmacht, GMH. De stedenbouwkundige mogelijkheden werden reeds afgetoetst met de betrokken diensten, zodat een gebouw met 4 tot 5 bouwlagen op een diepte deels tot 20 meter kan voorzien worden. De ongeveer 40 sociale huurappartementen zijn er waarbij de nadruk ligt op appartementen met 1 slaapkamer voor 2 personen en 2 slaapkamers voor 3 personen, en waarvan minstens 12 ADL-woningen. Dat zijn woningen die zijn aangepast en uitgerust met de bedoeling activiteiten van het dagelijks leven(ADL) en het zelfstandig wonen van personen met een handicap te ondersteunen.

 

Image
Ook de gebouwen langs de Ciamberlanidreef zullen worden afgebroken en plaatsmaken voor een volledig nieuw project.


Er is nog geen BPA of verkavelingplan opgemaakt of in opmaak voor de site. De principes van de gewenste ruimtelijke ordening werd wel reeds besproken met betrokken diensten.

 

Er wordt nu werk gemaakt van het zoeken naar een ontwerper. De kandidaten kunnen zich melden en daarna zal de jury 5 kandidaten weerhouden op basis van de selectiecriteria. De opening van de inschrijvingen heeft plaats op vrijdag 11 april om 10 uur op de zetel van de GMH. In een tweede fase zal één ontwerper worden geselecteerd. Het opdrachtgevend bestuur gunt de opdracht aan de ontwerper die op basis van diens schetsontwerp het beste blijkt geeft een oplossing te bieden aan de gestelde stedenbouwkundige en architecturale opgave. Het opdrachtgevend bestuur behoudt daardoor het recht aan het ingediende schetsontwerp van de laureaat wijzigingen te laten aanbrengen in het verloop van het dossier. Aan de geselecteerde ontwerper wordt de volledige studieopdracht toevertrouwd.
 
Het is de bedoeling om tegen half 2008 de aanstellingsprocedure van de ontwerper af te ronden. Vanaf 1 september wil men de verdere uitwerking van schets naar voorontwerpdossier aanvatten en na het gunstig advies op het voorontwerp zal vanaf 1 september 2009 waarschijnlijk de opmaak van het definitief bestek worden uitgewerkt. De openbare aanbesteding is voorzien vóór het bouwverlof 2010, de gunning der werken eind 2010 en begin 2011 de effectieve aanvang van de werken. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. De laatste dagen van het Beverse Gildenhuis zijn geslagen. Samen met het nieuwe jaar start het project 'Gildenhuis' waarbij het huidige gebouw plaats maakt voor een nieuwbouc met 28...