Centrum Sint-Gillis-Waas heringericht

Image
simukatie van hoe het vernieuwde centrum er uit zal zien
SINT-GILLIS-WAAS. In 2007 start Aquafin nv met de vernieuwing van de riolering in het centrum van Sint-Gillis-Waas. In de Herenstraat, Zwanenhoekstraat, Kronenhoekstraat, Stationstraat (gedeelte), Kerkstraat en Kasteelstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De gemeente profiteert van de gelegenheid om de straten opnieuw in te richten. Daarbij zal de zwakke weggebruiker en de bereikbaarheid van de handelszaken centraal staan. Op maandag 27 juni stelt de gemeente haar plannen vanaf 20 uur voor aan de bevolking in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het plan in grote lijnen:

 

Wegprofiel
In het huidig straatbeeld overheerst de rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de voetpaden. In de toekomst  primeert daarentegen de plaats voor de zwakke weggebruiker. De rijweg krijgt een vaste breedte van 2 x 2,80 m. De fietser krijgt aan beide zijden van de rijweg een strook van 1,20 m. Voetgangers zullen telkens kunnen beschikken over een voetpad met een minimum breedte van 1,50 m. Afwatering van het hemelwater gebeurt via in het midden van de rijweg aangebrachte goot. Van gevel tot gevel worden de verschillende verhardingen zonder niveauverschillen afwaterend naar het midden aangelegd. Dit laatste is voor mindervaliden niet onbelangrijk. Voor de beeldvorming is een simulatie van de Kronenhoekstraat met bijbehorend straatprofiel bijgevoegd.

 

Verkeerssluis
Tussen de Stationstraat en de openbare bibliotheek wordt in de Kerkstraat een zogenaamde verkeerssluis aangelegd. De beschikbare ruimte tussen de aan weerszijden van de straat aanwezige bebouwing is te gering om fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer gelijktijdig op een veilige manier in twee richtingen te laten rijden. Om het centrum voldoende bereikbaar te houden, is bewust gekozen voor behoud van verkeer in twee richtingen. Het verkeer zal in de sluis afwisselend in één richting kunnen rijden. Met behulp van intelligente verkeerslichten zal dit vervoersconcept worden gerealiseerd. De tijdsinterval van de lichten bedraagt ca. 45 seconden. In het spitsverkeer wachten maximaal 7 personenvoertuigen gelijktijdig voor de verkeerssluis.

 

Mobiliteit in de rand
Aanvullend op de werken in het centrum wordt in een tweetal straten éénrichtingsverkeer ingesteld. In de Nieuwstraat zal tussen de Blokstraat en het kerkplein uitsluitend richting het centrum gereden kunnen worden. In de Stationstraat zal het verkeer enkel nog vanaf de Kronenhoekstraat richting het postkantoor kunnen rijden. Fietsverkeer blijft in beide richtingen mogelijk.


Een nieuwe verbindingsweg aan de oostzijde van de kern van Sint-Gillis-Waas wordt voorzien. Deze weg zal voorafgaand aan de werken in het centrum tussen de Samelstraat en de Blokstraat worden aangelegd.
Tenslotte wordt langs de Laarstraat en Turkeyenstraat een vrijliggend fietspad aangelegd. Door deze maatregel wordt het mogelijk om doorgaand zwaar verkeer komend uit Sint-Niklaas en rijdend naar de E34 (en andersom) uit het centrum van Sint-Gillis-Waas te weren.

 

Openbaar groen en verlichting
In de Kronenhoekstraat en Kerkstraat worden langs de rijweg laanbomen voorzien. Het openbaar groen krijgt in samenspel met functionele verlichtingsarmaturen een eigen plek in het straatbeeld.

 

 

Pleinen
Kerk
Het plein voor de kerk krijgt een bijzondere en aangepaste uitstraling. Aansluitend op de ingang van de kerk wordt rondom het monument een verhoogd plein aangebracht. Omzoomd door  bomen zullen op het plein zitelementen worden voorzien. Rondom het verhoogde plein komt een verharding in sierbestrating.

 

Gemeentehuis
Rond het gemeentehuis wordt een speciaal plein gepland waarop bijzondere activiteiten kunnen doorgaan. Een 36-tal parkeerplaatsen worden geherstructureerd en door middel van een moerasvijver met rietbeplanting uit het directe zicht onttrokken. Sierbestrating en een fontein omgeven door zitelementen geven het plein een bijzondere uitstraling. De plaatselijke horeca krijgt mogelijkheden voor ruimere terrassen.

 

Openbaar vervoer
Het is een vaststaand feit dat het busstation op de Markt verplaatst wordt naar het Sint-Helenacentrum in de Blokstraat. Vanuit het openbaar vervoersconcept en diverse maatschappelijke overwegingen is deze verplaatsing een logische stap. Vanzelfsprekend mag de komst van een busstation geen afbreuk doen aan het woon-, leef- en werkklimaat op de Sint-Helena-site. In de voorbije weken zijn diverse ontwerpen voor het nieuwe busstation gemaakt. Er bestaan nog enkele opties waarvan de details nog worden uitgewerkt.


De verplaatsing van het busstation zal de mobiliteit rond en op het Sint-Helenacentrum voor inwoners en bezoekers vergroten. Rechtstreekse verbindingen met Antwerpen, Sint-Niklaas, De Klinge, Meerdonk, Stekene, Moerbeke en het Nederlandse Hulst zullen centraal in de gemeente gesitueerd zijn.


Met de verplaatsing van het busstation worden nog twee aanvullende bushaltes voorzien op het traject Kerkstraat-Kronenhoekstraat. Naast een nieuw in te planten bushalte ter hoogte van het gemeentehuis, zal de bestaande stopplaats ter hoogte van basisschool De Klimop worden gehandhaafd. De halte aan de Kronenhoekstraat komt te vervallen. Tenslotte komt in de Herenstraat een nieuwe bushalte ter hoogte van de Sportlaan.

Hoe de werken worden gefaseerd in tijd en praktische zin is nog niet bekend. Bekijk hier een kaart van de werken.