Vrasene: ACW bekijkt toekomst en legt prioriteiten

VRASENE. ACW-voorzitter Luc Van den Bossche heeft tijdens een nieuwjaarsreceptie, die werd bijgewoond door de nieuwe schepenen Katrien Claus en Dirk Van Esbroeck, duidelijk de prioriteiten naar voor gebracht waarmee deelgemeente Vrasene kan verbeterd worden.  ACW is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties waarbij ook CM, KWB, KAV, KAJ en KBG hoort. Voorzitter Van den Bossche wil tussen al die verenigingen meer samenwerking. Nu organiseert bijvoorbeeld elk afzonderlijk een wandeltocht in plaats van het met alle deeltakken samen te doen. Aan de twee schepenen, die ook de ACW-rangen komen, overhandigde hij de prioriteiten die ACW stelt voor 2005-2006.

De voorzitter wist dat die prioriteiten langs politieke weg kunnen waar gemaakt worden. Hij deed dan ook een beroep op schepenen Claus en Van Esbroeck om ze te verdedigen. Hij onderstreepte dat de christelijke werknemersvereniging duidelijk aansloot bij CD&V. In die optiek hoopte hij dat de fractie de meerderheid zou behouden en dat er minder Vlaams Belang zou zijn. Hij nam het op voor de traditionele partijen en vond het Vlaams Belang niet nodig.

Bij de prioriteiten hoorden er heel wat rond het thema 'Wegen en verkeer'. Zo wil ACW Vrasene het zwaar verkeer uit de dorpskern bannen . Dat moet immers doorheen Vrasene voor de verbinding Expressweg naar Sint-Niklaas en E17. Maar nu de haven nog meer gaat uitbreiden, vraagt ACW een doorgangsverbod voor + 5 ton. Alleen plaatselijk verkeer kan toegestaan worden. Voorzitter Van den Bossche vroeg om dit gemeentelijk aan te pakken, niet alleen voor Beveren maar ook in de buurgemeenten. "Indien er alternatieve routes nodig zijn, dan moeten die eindelijk eens gerealiseerd worden", aldus de voorzitter.

Voor de smalle straten van Vrasene, zoals de Klein Laarstraat en de Vijverstraat, wordt aangedrongen om uitwijkstroken aan te leggen en te zorgen voor veilige realisaties voor fietsers en voetgangers.
In de Kouterstraat en de Dorpsstraat zijn de klinkers al heel lang aan het verzakken. ACW wil dat alles terug wordt heraangelegd en dat meteen gezorgd wordt voor meer fietsveiligheid in deze straten. Aansluitend bij deze prioriteiten hoort volgens ACW ook inzet voor een propere gemeente. Vooral op het vlak van het plaatsen van reclameborden en aanplakpanelen langs de weg, kan het beter. Luc Van den Bossche verwees hier naar Sint-Gillis-Waas waar de gemeente zelf instaat voor uniforme borden op centrale plaatsen.

Rond 'wonen' wil Vrasene meer betaalbare woningen. Er is al lang ruimte in het project Kolkstraat- Oude Dorpstraat maar er is nog niets gerealiseerd. Ook het vroegere voetbalplein is een woonuitbreidingsgebied en is eigendom van het OCMW van Beveren. ACW dringt er op aan dat deze gronden optimaal moeten worden gebruikt. Het is er geschikt om bejaardenwoningen, sociale woningen en startwoningen te bouwen. Deze laatste optie bestaat hier nog niet maar het komt neer op maximum 3 jaar wonen aan een laag tarief.

De verkrotting teelt ook nog in Vrasene en ACW meent dat de krotbelasting zeker van toepassing moet blijven en als de hogere overheid het niet doet, dan moet de gemeente zelf maar een reglement opstellen.
Belangrijk voor nieuwe realisaties in de gemeente, is het betrekken van de bevolking bij de dossiers. De ploeg van het ACW dat de komende maanden zich wil inzetten om de prioriteiten te verwezenlijken bestaat naast voorzitter Luc Van den Bossche ook uit secretaris Patrick Heyrman, penningmeester Karel Linthout en de leden Marcel Blommaert, Remi De Smet, Andreas, Brigitte Verbuyst en Maria De Gendt. (F)