Studie bevestigt standpunt Groen! rond N41

KEMZEKE/WAASLAND. In Kemzeke heeft Groen! een standpunt over het doortrekken van de N41 naar het noorden verzilverd want een studie geeft de partij nu gelijk. In Kemzeke was Groen! bijeen met Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Stassen, Provincieraadslid Jan Fiers, voorzitter Groen! Sint-Niklaas Wout De Meester en verder Herwin De Kind en Tom Ruts gemeenteraadsleden Sint-Gillis-Waas en Jan Van Remoortel, gemeenteraadslid van Stekene. Gedurende jaren al wordt in het Waasland, zeker door de gemeentebesturen van Stekene, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas, gepleit voor de realisatie de N41 (die van Hamme-Elversele tot aan de N70 loopt) tussen Sint-Niklaas via de doortochten van Sint-Pauwels en Kemzeke, en de E34 (Expressweg) op het tracé dat in het gewestplan is opgenomen.

 

Ook al werd op het gewestplan een tracé voor de N41 getekend, de doortrekking naar de E34 is in tegenstrijd met de visie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat geen verbinding voorziet tussen het hoofdwegennet E17-E34. Maasdoorsnijdingen in het hoofd- en primair wegennet moeten vermeden worden. Dat is ook de reden waarom de vraag in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen om de N41 te realiseren op de voorziene reservatiestrook, niet in overeenstemming is met het ruimtelijk beleid van de Vlaamse overheid.


Ook al strookt het doortrekken van de N41 niet met het Vlaamse ruimtelijk beleid, de doortrekking was volgens de burgemeesters nodig om de verkeersveiligheid langs de N403 (van Sint-Niklaas via Sint-Pauwels) en de verkeersleefbaarheid in de doortochten te verbeteren.


Jos Stassen: "Groen! heeft zich steeds verzet tegen de doortrekking van de N41, omdat we ervan overtuigd waren dat de N41 de verkeersproblemen in Sint-Pauwels en Kemzeke niet oplost, een nieuwe weg bijkomend verkeer aantrekt en de doortrekking nieuwe problemen van verkeersveiligheid zal creëren op de plaatsen waar bestaande wegen worden gekruist. Dit naast het feit dat de doortrekking in tegenstrijd is met de bestemming van de gemeenten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen."

 

Op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen werd door studiebureau Vectris een streefbeeldstudie voor de N403 (De drukke weg van in de Plezantstraat Sint-Niklaas over Sint-Pauwels naar Kemzeke en Stekene). Het eindrapport werd in november 2006 opgeleverd, maar tot op vandaag bleef de studie in de kast liggen en werden er geen beleidsconclusies uit getrokken. Groen! neemt deze studie wel ernstig en trekt er conclusies uit.

 

de huidige situatie


Uit verkeersonderzoek van de provincie uit 2006 blijkt dat er tijdens een avondspitsuur tot ruim 1000 voertuigen per uur over de N403 rijden, wat als normaal wordt beschouwd. Het aandeel van het vrachtverkeer ligt tussen de 6 en 8% in de doortochten en in de Plezantstraat en tussen 9-12% in de Hoge Bokstraat. Uit het herkomst- en bestemmingsonderzoek blijkt dat gemiddeld 76% van het vrachtverkeer op de N403 en de Hoge Bokstraat lokaal verkeer is. De studie stelt: "Er kan besloten worden dat de N403 tussen E34 en Hoge Bokstraat geen dienst doet als belangrijke sluiproute voor vrachtverkeer op Vlaams niveau."

 

Er kan dus ook niet worden geconcludeerd dat havenverkeer langs de N403 rijdt. Opvallend is wel dat de opgelegde maximumsnelheid dikwijls niet wordt gerespecteerd. Aan Vlyminckshoek ligt zowel overdag als ’s nachts de gemiddelde snelheid boven 50 km/uur. ’s Nachts ligt ook de gemiddelde snelheid in Plezantstraat, de doortochten Sint-Pauwels en Kemzeke en tussen E34 en de grens, boven de maximum toegelaten snelheid. De V85 - de snelheid die door 85% van de voertuigen niet wordt overschreden en in ideale omstandigheden beneden de maximumsnelheid blijft - ligt altijd en overal op of boven de maximumsnelheid! De snelheid is, naast intensiteiten en aandeel vrachtverkeer, een belangrijk element van de geluidshinder.

 

De huidige aandacht voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer is ondermaats: dikwijls aanliggende niet-verhoogde fietspaden, geen voorzieningen voor voetgangers buiten bebouwde kom en te beperkt regionaal netwerk van openbaar vervoer.

 

 

scenario's naar de toekomst


De streefbeeldstudie onderzoekt vier toekomstscenario’s op de effecten inzake verkeersstromen, toegankelijkheid, multimodale bereikbaarheid en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid.

 

Scenario 1: N403 optimaliseren in functie van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Op basis van de multimodale doorrekening blijft de hoeveelheid verkeer stabiel, er is geen extra aanzuigeffect op streekniveau. Enkele zijstraten worden licht meer belast, in enkele andere daalt de drukte. Er is voldoende weerstand om de dwarsverbinding tussen hoofdwegen te bemoeilijken, zonder de lokale bereikbaarheid te hypothekeren. Microkwaliteiten kunnen verbeterd worden door doortochtaanpak. Strakkere regelingen van mekaar verdringende verkeersstromen blijft nodig. Problemen inzake verkeersleefbaarheid zijn op dit ogenblik beheersbaar
De intensiteiten stemmen overeen met de functie van de weg. Er zijn wel een aantal problemen (kern Sint-Pauwels en Kemzeke) Intensiteiten vrachtwagenverkeer niet problematisch, maar mag niet stijgen.

 

Scenario 2: N403 met realisatie oostelijke omleidingstracés Sint-Pauwels en Kemzeke.
Aanzienlijke daling van de drukte op ontdubbelde wegvakken. Kernen en stedelijk gebied kunnen meer verkeersluw gemaakt worden, veel minder lokale drukte voor de bus. Vrachtverkeer kan uit de kernen geweerd worden

 

Scenario 3: de fameuze doortrekking N41.

Het drukteniveau op de nieuwe weg haalt iets minder hoge waarden. Op aansluitende straten neemt het drukteniveau toe. De daling in de doortochten is minder dan in scenario 2. De zwakste daler is wegvak Sint-Pauwels - Kemzeke, waar in de avondspits meer dan 1000 pae blijven rijden. "De afname van het verkeer in de doortochten van Kemzeke en Sint-Pauwels is te beperkt om een grootschalige verkeersinfrastructuur via het tracé van de N41 te verantwoorden."


"Bovendien kan worden vastgesteld dat de winst in de doortochten teniet gedaan wordt door een toename van het verkeer op de oost-westgerichte wegen die de kernen van Kemzeke en Sint-Pauwels kruisen. Op het wegvak N403 tussen Drieschouwen en de E34 is er wel een winst te boeken, doordat het bedrijventerrein en de kern van Stekene rechtstreeks worden aangesloten op het op- en afrittencomplex van de E34. Verder kan worden geconcludeerd dat er ondanks een beperkte afname van 191 pae op de N403 wel 870 pae gebruik maken van de nieuwe infrastructuur. Dit kan er toch op wijzen dat er een extra aanzuigeffect bestaat met de nieuwe weg. Er ontstaan twee even drukke verkeerswegen, parallel aan elkaar. Dit scenario neemt wel degelijk de vorm aan van een rastermodel. Want naast meer wegen en meer drukte op aansluitende straten, zonder op de N403 grote winst te boeken, komt het beeld naar boven dat alles weg wordt."

 

"Voor de ontsluiting van de dorpskernen van Sint-Gillis-Waas, Kemzeke en Sint-Pauwels is de weg eigenlijk aan de verkeerde kant gelegen, waardoor men steeds via de centra van Kemzeke en Sint-Pauwels dient te rijden om de nieuwe omleidingsweg te bereiken." N41 ligt te ver van kernen om interessant te zijn voor de bus.
Dit scenartio lijkt het minst gunstig voor de verkeersleefbaarheid. De N403 zal steeds een verkeersfunctie blijven behouden voor de ontsluiting van de kernen en de noordrand van Sint-Niklaas. Daarnaast zal een aanzuigeffect ontstaan op de oost-westgeoriënteerde wegen die aansluiten op het nieuwe tracé van de N41. Daar zullen de intensiteiten toenemen, waardoor de verkeersleefbaarheid in het gedrang komt. Bovendien zorgt de doortrekking van het nieuwe tracé voor een grote ruimtelijke impact op het gebied ten westen van de N403, waardoor de belevingswaarde van dit openruimtegebied ook in het gedrang komt.

 

Scenario 4: optimalisering N403 en omleidingweg Hoge Bokstraat
Sterke daling verkeer Hoge Bokstraat. Ook in Plezantstraat daling van het verkeer. Wel een beperkte toename ten noorden van Vlyminckshoek, maar er is geen sprake van een aanzuigeffect op streekniveau. De aanleg van de omleidingsweg betekent niet dat de verkeersleefbaarheid in de doortochten Sint-Pauwels en Kemzeke verslechtert.

 

 

Conclusie van de streefbeeldstudie N403


"Indien alleen verkeerstechnische aspecten worden mee opgenomen in de afweging, zoals de afstemming met de wegencategorisering, het verder verbeteren van de oversteekbaarheid via een gebundelde oversteek, de snelheid beheersen via verdere uitbouw van poorten, dan lijkt op dit moment dat het behoud van het huidige tracé te verantwoorden valt. Van belang is wel dat er aandacht blijft om het doorgaande vrachtverkeer op streekniveau op het hoofdwegennet te houden."


"In de Hoge Bokstraat geldt ook de vaststelling dat het op basis van deze intensiteiten verkeerskundig gezien best wel beheersbaar is. Volgende maatregelen worden voorzien om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verbeteren:

- Herinrichting noordelijk deel N403 tussen N34 en grens met Nederland
- Het doortrekken van het fietspad op de Dries in Sint-Pauwels is mogelijk door de breedte van de linksafslagstrook te beperken.
- Het verder afbouwen van de snelheid in de doortochten door uitbouw van poorten
- Beveiligen kruispunten en toegangen tot woonwijken.
- Mogelijke ondersteunende maatregelen om via snelheidsbeheersing en tonnagebeperking de impact van trillingen en geluid in de doortochten te beheersen."

 

“Doordat echter het wegtracé grotendeels bebouwd is, is het maatschappelijk niet meer haalbaar hiervoor onteigeningen te realiseren. Scenario 2 wordt dan ook niet weerhouden en is het aanbevolen het tracé te schrappen van het gewestplan.”

 

"Wat wel nog haalbaar moet zijn is de aanleg van een omleidingsweg rond de Hoge Bokstraat, zonder de verkeersdruk in Sint-Pauwels en Kemzeke te verhogen." De ontsluiting van het bedrijventerrein van Stekene is wel mogelijk, aangezien de impact op de open ruimte enigszins beperkt is.

 

"Scenario 3, met doortrekking van de N41, wordt niet weerhouden als alternatief om de verkeersleefbaarheid op de N403 te verbeteren. De winst voor de dorpen Kemzeke, Sint-Pauwels en Sint-Gillis-Waas is te beperkt. Bovendien ontstaat een verschuiving van het verkeer in oost-westrichting. De impact van de weg op het landschap is bovendien erg groot."

 

 

het actieplan van Groen!


Groen! stelt verder: "De leefbaarheidsstudie bevestigt de stelling die Groen! steeds heeft verkondigd: de doortrekking van de N41 is niet de oplossing voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de kernen van Sint-Pauwels en Kemzeke. Het wordt hoog tijd dat ook de lokale gemeentebesturen dat inzien. In plaats van zich te focussen op de doortrekking van de N41 en alle politieke energie daarin te investeren, moet nu resoluut geïnvesteerd worden in het verhogen van de verkeersleefbaarheid op basis van de voorstellen en mogelijkheden van de streefbeeldstudie en het aanpakken van de pijnpunten (o.a. snelheid) die uit de studie naar voren komen."

 

Groen! zal zowel in het Vlaams Parlement, de provincieraad van Oost-Vlaanderen als de gemeenteraden van Stekene en Sint-Gillis-Waas initiatieven nemen om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de N403 te verhogen en de doortrekking van de N41 definitief naar de geschiedenisboeken te verwijzen.

 

Op Vlaams niveau weet Groen! dat het doortrekken van de N41 van Sint-Niklaas naar de E34-Expressweg altijd al in tegenspraak was met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Aangezien de aanleg van de N41 geen gunstige invloed heeft op de verkeersleefbaarheid en -veiligheid, en bovendien nieuw verkeer aantrekt waardoor wel degelijk een sluipweg tussen E17 en E34 zou ontstaan, is het tracé op het gewestplan compleet achterhaald.

 

Jos Stassen: "Groen! zal vragen om via een ruimtelijk uitvoeringsplan de reservatiestrook voor de N41 op het gewestplan te schrappen. Het is de bedoeling dat alle provinciewegen binnen afzienbare tijd worden overgedragen aan het gewest en de gemeenten. Als secundaire weg dient de N403 in handen te komen van het Vlaams Gewest. De Vlaamse Regering plant budgetten om dit mogelijk te maken. Groen! zal aandringen op de spoedige overname van de N403 door het Vlaams Gewest, zodat van op Vlaams niveau werk kan worden gemaakt van de uitvoering van de streefbeeldstudie."


Het eindrapport van de streefbeeldstudie op provinciaal niveau werd voor de N403 opgemaakt in november 2006 ben voor Groen! wordt het tijd dat de duidelijke conclusies uit deze studie ook worden omgezet in politieke besluiten.

"Groen! zal aandringen op een politiek debat in de provincieraad over de conclusies van de streefbeeldstudie N403 en aandringen dat de provincie Oost-Vlaanderen afstand neemt van elk verder pleidooi voor het doortrekken van de N41. Groen! wil dat ook de provincie aandringt op een snelle overdracht van de N403 naar het Vlaams Gewest. In afwachting van de overdracht  vraagt Groen! dat de provincie initiatieven neemt voor de uitvoering van de conclusies van de streefbeeldstudie."

 

Op gemeentelijk niveau vraagt de partij in Stekene en Sint-Gillis-Waas, dat de gemeentebesturen eindelijk inzien dat hun pleidooi voor de doortrekking van de N41 geen oplossing biedt en het lobbywerk hiervoor stoppen.
"Groen! vraagt dat de betrokken gemeenten al hun energie steken in maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid, zoals het beter afdwingen van de voorkeurstrajecten voor de ontsluiting van bedrijventerreinen. In Sint-Niklaas is een omleidingsweg rond de Hoge Bokstraat wel haalbaar. Hier zal Groen! zich niet tegen verzetten."


Groen! vraagt dat ook de gemeenten Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Stekene er bij het Vlaams Gewest op aandringen om zo spoedig mogelijk het beheer over de N403 over te nemen, zodat werk kan worden gemaakt van de verbetering van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid op basis van de streefbeeldstudie. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Vanaf 14 september krijgt gewestweg N419 in Bazel een laag asfalt.BAZEL. De gewestweg N419, de baan die Zwijndrecht met Temse verbindt, krijgt in de Kruibeekse deelgemeente Bazel een nieuw wegdek....

WAASLAND. Er is al lang wat te doen rond de doortrekking van de N41, de weg die van Sint-Niklaas al naar de N403 Sint-Niklaas-Sint-Pauwels-Kemzeke loopt. Woensdag wordt in de commissie voor Openbare...

SINT-NIKLAAS. De uitbreiding van de Waaslandhaven en de daarbij gepaarde gaande verkeersproblematiek blijft een heet hangijzer. Het hoeft eigenlijk niet meer worden gezegd dat onze streek bij...

TIELRODE. Als het gemeentebestuur geen oplossing vindt voor de verkeersproblemen in de Hogenakkerstraat, dreigt buurtbewoner Jan Praet ermee een klacht in te dienen bij andere instanties. De smalle,...

TIELRODE. De omleidingen voor de herstellingswerken aan de N41, de verbindingsweg tussen Dendermonde en  St-Niklaas, zorgen voor wrevel bij de bewoners. De omleiding gaat via de Legen Heirweg...

ELVERSELE. Op maandag 1 oktober starten op de Nieuwe Steenweg (N41) in Elversele structurele herstellingswerken. De werken nemen 40 werkdagen in beslag. Er wordt enkel een wegomlegging voorzien voor...