Nieuwe wervelbedoven van Sleco is ook nieuwe terwerkstelling

KALLO. Op de terreinen van Indaver startte begin 2004, de bouw van een nieuwe wervelbedinstallatie van Sleco nv, een joint-venture van de partners Indaver en Sita. De nieuwe oven zal voor een bijkomende tewerkstelling zorgen van 35 personen. In deze installatie, waarvan de eerste lijn begin 2006 volledig operationeel zal zijn, zal hoogcalorisch afval en slib van waterzuiveringsinstallatie en industrieel slib, gecombineerd thermisch verwerkt worden met terugwinning van energie.

De bouw is een belangrijke stap in het verder uitbouwen van een toekomstgericht afvalbeleid en wordt als sluitstuk van de afvalverwerking in Vlaanderen beschouwd. Er is een investering mee gemoeid van 180 miljoen euro.

Vlaanderen wordt daarmee immers de eerste regio in de wereld waar er niet langer onbehandeld huishoudelijk afval op stortplaatsen zal terechtkomen. De wervelbedoven moet ook gezien worden in het stortverbod van de Vlaamse Regering van onbehandeld huishoudelijk afval. Sinds 2000 werd er door die Vlaamse Regering immers een stortverbod voor onbehandeld huishoudelijk afval en bedrijfsafval ingevoerd. Maar omdat er onvoldoende capaciteit voor thermische verwerking is, dienen er jaarlijks afwijkingen op dit stortverbod te worden toegestaan. In 2004 werden stortafwijkingen toegestaan voor 96 000 ton huishoudelijke afvalstoffen, 485 000 ton bedrijfsafvalstoffen en 69 000 ton residu's van papier-, textiel- en houtrecuperatie. Deze noodzakelijke afwijkingen tonen aan dat er een tekort is aan thermische verwerkingscapaciteit in Vlaanderen, vooral dan voor het bedrijfsafval. De Vlaamse overheid wil het stortverbod voor huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen effectief realiseren en niet langer afwijkingen toestaan op het ingestelde stortverbod. De realisatie van de wervelbedinstallatie zal dit mogelijk maken. Maar voor dit jaar zullen toch nog afwijkingen moeten toegelaten worden. De capaciteit van de installatie zal 460 000 ton bedragen.


Belangrijk voor een maximale recuperatie van energie en grondstoffen is de selectieve inzameling. Nu is dat 70% wat de top in Europa is. Er wordt eveneens gestreefd naar een intensieve recuperatie van energie uit restafval of dat afval dat overblijft na de selectieve inzameling.


De wervelbedtechniek is niet nieuw maar wel de  gecombineerde thermische verwerking van slib samen met hoog calorisch afval. Het biedt dus een oplossing voor de verwerking van het groeiend aanbod aan slib van waterzuiveringsinstallaties en slib van industri? processen. Het bouwen van waterzuiveringsstations door Aquafin, zorgt ook voor meer slib. In het Uitvoeringsplan Slib van de Vlaamse Regering wordt het tekort aan verbrandingscapaciteit voor slib aangegeven.


De installatie bestaat uit 3 ovenlijnen. Het verbrandingsproces vindt plaats in een sterk roterend wervelbed van zand bij een temperatuur van minimum 850?C. Een wervelbed is een zandlaag die door hete, primaire lucht aan het flu?seren wordt gebracht. Het zand wervelt daardoor zoals een kokende vloeistof. Vandaar de naam 'wervelbed'. De energievrijgave gebeurt gedeeltelijk in het zandbed en gedeeltelijk boven het zandbed. Daarbij geldt een verblijftijd van minstens 2 seconden bij minstens 850?C. Later wordt de warmte afkomstig van de thermische verwerking gerecupereerd in een verticale stoomketel.  De geproduceerde stoom wordt gevoed aan een turbine-generator en omgezet in elektriciteit, die deels op de site wordt gebruikt en deels aan het openbaar elekticiteitsnet wordt geleverd.(F)